საწარმოს ტიპები განმარტება

 

საწარმოს ტიპი

აქტივ ბი

( )

ბრუნვა

( )

 

თანამშრომლები

ანგარიშგების

მომზადება

გამოქვეყნება

სავალდებული აუდიტი

მე-4 კა ეგორ ა მიკრო


 

მილიონზე ნაკლები

 

ორ მილიონზე ნაკლები

 

ათ თანამშრომელზე ნაკლები

მარტი

ესი

არა

არა

მე-3 კა ეგო ია მცირე


 

ათ მილიონზე ნაკლები

 

ოც მილიონზე ნაკლები

 

ორმოცდაათ თანამშრომელზე ნაკლები

 

IFRS for SME

გამარტივებული

არა

მე-2 კატეგორია საშუალო

 

<50 000 000

 

<100 000 000

 

<250

 

IFRS for SME

სრ

კი

პირველი კატეგორია მსხვილი

 

>50 000 000

 

>100 000 000

 

>250

 

SME

სრ

კი