სავაჭრო დათმობა განმარტრება

სავაჭრო დათმობა ეწოდება  სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ საკრედიტო ორგანიზაციაზე (ეკვაირინგის) ანგარიშსწორების მომსახურების საფასურს . ფასს 13 მიხედვით საქონლის მზა პროდუქციის თვითღირებულებაში არ შედის.