დახურული ტიპის საძიებო სისტემა Deep Finance

შეძენის წესი:

თანხის გადახდის დროს , აუცილებლად მიუთითეთ თქვენი Gmail ელფოსტა, თუ სარგებლობთ სხვა ტიპის ელფოსტით სისტემა არ ჩაირთვება.

შეძენის შემდგომ თქვენ ელფოსტაზე გამოიგზავნება ბმული, ბმულზე შესვლისას თქვენი Gmail ელფოსტა ჩართული უნდა იყოს.

ვერსიის სიახლეები :

 • ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი (New)

 • როგორ მუშაობს დღგ (შინაარსი), რომელი რგოლი აგებს და რომელი იგებს დღგ-ესთან მიმართებაში ბაზრის გავლენის გამო , ბუღალტრული სქემა, ბუღალტრული გატარებები. (New)

 • ვირტუალური ზონის პირი, ქართული და უცხოური შემოსავლების მქონე საწარმოს, ბუღალტრული აღრიცხვა (New)

 • კაზინო, ტოტალიზატორი, სლოტები, პოკერი, ბუღალტრული გატარებები, რისკები (New)

 • ლომბარდი საბუღალტრო გატარებები (New)

 • კრიპტო ბირჟის ბუღალტერია, საბუღალტრო გატარებები (New)

 • კაპიტალის მოძრაობის უწყისი, ბუღალტრული სქემა (New)

 • კრედიტ-ნოტა მყიდველის და გამყიდველის ბუღალტრული გატარებები (New)

 • გადავადებული შემოსავალი - ბუღალტრული გატარებები

 • კონცესია , სუბკონცესია, შექმნა, ამორტიზაცია, გაყიდვა - ბუღალტრული გატარებები (სარეცხი მანქანის მაგალითი)

 • ლიცენზია, შეძენა , ამორტიზაცია, გაყიდვა ბუღალტრული გატარებები

 • ლიზინგი, ლიზინგის მიმღები მხარე - ბუღალტრული გატარებები

 • ლიზინგი, ლიზინგის გამცემი მხარე - ბუღალტრული გატარებები

 • აქციების შეძენა, აქციებზე დივიდენდის მიღება , აქციების გაყიდვა - ბუღალტრული გატარებები

 • Cash flow არაპირდაპირი მეთოდი სქემა

 • Cash flow პირდაპირი მეთოდი სქემა

 • ბუღალტრული ნაშთების და ბრუნვითი უწყისის წაკითხვის წესი, ხარვეზების გამოვლენა

 • მოგება/ზარალის სტრუქტურა საბუღალტრო ანგარიშების მიხედვით

 • ბალანსის სტრუქტურა საბუღალტრო ანგარიშების მიხედვით

 • ბუღალტრული გატარების პრინციპის ახსნა

 • ავანსის დღგ-ის გატარება, ხშირად დაშვებული შეცდომა, ბუღალტრული გატარებები

 • კონსოლიდირებული ბალანსი, ბუღალტრული გატარებები, პრინციპი

 • ბუღალტრის პასუხისმგებლობა

 • საგარანტიო ვალდებლების დარიცხვა, ბუღალტრული გატარებები

 • საგარანტიო ხარჯი ვალდებულების გარეშე , ბუღალტრული გატარებები

 • ბანკის მომსახურების ხარჯი , ბუღალტრული გატარებები

 • გრძელვადიანი სესხის მიღება საპროცენტო ხარჯი , ბუღალტრული გატარებები

 • დივიდენდის დარიცხვა გადახდა , ბუღალტრული გატარებები

 • დღგ-ით გაყიდული საქონლის უკან მობრუნება, ბუღალტრული გატარებები

 • მესამე მხარის მიერ დაცული დეპოზიტი გარიგების დასრულებამდე , ბუღალტრული გატარებები

 • მივლინების ხარჯი , წინასწარ გაცემული თანხა , ბუღალტრული გატარებები

 • მივლინების ხარჯის ანაზღაურება , ბუღალტრული გატარებები

 • მოკლევადიანი სესხის მიღება საპროცენტო ხარჯი, ბუღალტრული გატარებები

 • ოფისის გაზის ხარჯი, ბუღალტრული გატარებები

 • ოფისის ელექტრო ენერგიის ხარჯი, ბუღალტრული გატარებები

 • ოფისის სასმელი წყლის ხარჯი, ბუღალტრული გატარებები

 • უვადოთ ნაყიდი პროგრამის ამორტიზაცია , ბუღალტრული გატარებები

 • უზრუნველყოფის საგარანტიო დეპოზიტი, ბუღალტრული გატარებები

 • ფასდაკლება გაყიდულ საქონელზე დღგ-ის ჩათვლით, ბუღალტრული გატარებები

 • გრძელვადიანი თამასუქი ფულის სანაცვლოდ , ბუღალტრული გატარებები

 • გრძელვადიანი ინვესტიციები დებიტორული მოთხოვნიდან , ბუღალტრული გატარებები

 • გრძელვადიანი სესხის გაცემა საპროცენტო შემოსავალი, ბუღალტრული გატარებები

 • დოლარის სალაროში მოხდა 100 დოლარის კონვერტაცია და გადატანა ლარის სალაროში, ბუღალტრული გატარებები

 • ზარალი წლის დახურვა, ბუღალტრული გატარებები

 • იჯარით აღებული ფართის გარემონტება, ბუღალტრული გატარებები

 • კომპანიის წლის მოგებით გაყიდვა, ბუღალტრული გატარებები

 • მიწის გადასახადი დარიცხვა, ბუღალტრული გატარებები

 • მოკლევადიანი თამასუქი ფულის სანაცვლოდ, ბუღალტრული გატარებები

 • მოკლევადიანი სესხის გაცემა საპროცენტო შემოსავალი, ბუღალტრული გატარებები

 • ორ ეტაპიანი წარმოება , ბუღალტრული გატარება

 • პარტნიორი კომპანიის მიერ შემოტანილი კაპიტალი, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროდან ბანკში უცხოური ვალუტის გადატანა, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროში შემოვიდა მოკლევადიანი სესხი დოლარში, ბუღალტრული გატარება

 • სასაქონლო კრედიტი მოთხოვნიდან, ბუღალტრული გატარება

 • სასაქონლო-მატერიალური მარაგის კორექტირება გაზრდა, ბუღალტრული გატარება

 • სასაქონლო-მატერიალური მარაგის კორექტირება შემცირება, ბუღალტრული გატარება

 • საწესდებო კაპიტალის გამოცხადება ვალუტაში, ბუღალტრული გატარება

 • საწესდებო კაპიტალის გამოცხადება ვალუტაში, ზედმეტად შემოტანილი თანხით გაზრდა, ბუღალტრული გატარება

 • საწესდებო კაპიტალის შევსება მოთხოვნის გარეშე ლარში, ბუღალტრული გატარება

 • საწესდებო კაპიტალის შემცირება ვალდებლებით ლარში, ბუღალტრული გატარება

 • საწესდებო კაპიტალის შემცირება ვალდებლების გარეშე ლარში, ბუღალტრული გატარება

 • საწესდებო კაპიტალში წილის ცვლილება, ბუღალტრული გატარება

 • სწრაფი გადახდის აპარატების დილერი, ბუღალტრული გატარება

 • ქონების გადასახადი გარდა მიწისა დარიცხვა, ბუღალტრული გატარება

 • შვილობილი კომპანიისგან მისაღები დივიდენდების დარიცხვა, გადახდა, ბუღალტრული გატარება

 • წარმოების გაზის ხარჯი, ბუღალტრული გატარება

 • წარმოების დანადგარების ცვეთა , ბუღალტრული გატარება

 • წარმოების ელექტრო ენერგიის ხარჯი, ბუღალტრული გატარება

 • წარმოების წყლის ხარჯი, ბუღალტრული გატარება

 • ავანსის მოთხოვნით გადახურვა, ბუღალტრული გატარება

 • ამორტიზაციის დარიცხვა წრფივი მეთოდით ოფისის აღჭურვილობაზე, ბუღალტრული გატარება

 • ანგარიშვალდებულმა პირმა გადაიხადა კომპანიის დავალიანება, ბუღალტრული გატარება

 • ანგარიშვალდებულმა პირმა გადასცა თანხა მეორე ანგარიშვალდებულ პირს, ბუღალტრული გატარება

 • აუდიტორული მომსახურების ხარჯი დღგ-ის ჩათვლით , ბუღალტრული გატარება

 • აქციზით დასაბეგრი მიწოდება, ბუღალტრული გატარება

 • ბანკში დარიცხული საპროცენტო შემოსავალი, ბუღალტრული გატარება

 • ბარტერი, ბუღალტრული გატარება

 • განაცემი სამეთვალყურეო ორგანოს წევრის მიმართ, ბუღალტრული გატარება

 • დაზღვევის ხარჯი გატარება, ბუღალტრული გატარება

 • დღგ-ის ყოველთვიური გადახურვა, ბუღალტრული გატარება

 • თანამშრომელმა საწარმოდან გაიტანა თანხა საქვეანგარიშოდ, ბუღალტრული გატარება

 • ინტერნეტ ბანკის ხარჯი, ბუღალტრული გატარება

 • ინტერნეტის ხარჯის დარიცხვა დღგ-ის ჩათვლით, ბუღალტრული გატარება

 • იჯარით გაცემული საოფისე ფართის რემონტი , ბუღალტრული გატარება

 • კომპანიის მიერ შვილობილი კომპანიის დაფუძნება, ბუღალტრული გატარება

 • კომპიუტერის რემონტის ხარჯი დღგ-ის ჩათვლით, ბუღალტრული გატარება

 • კომპიუტერის შეძენა აწყობა, ძირითადი საშუალებების გაერთიანება, ბუღალტრული გატარება

 • კონვერტაცია ანგარიშვალდებული პირი, ბუღალტრული გატარება

 • მარტივი ხელფასის ხარჯი მხოლოდ საშემოსავლოს დარიცხვა, ბუღალტრული გატარება

 • მიწის შეძენა, ბუღალტრული გატარება

 • მობილური ოპერატორის მომსახურების ხარჯი დღგ-ის ჩათვლით, ბუღალტრული გატარება

 • მოთხოვნის ბანკით დაფარვა, ბუღალტრული გატარება

 • მოთხოვნის საეჭვო მოთხოვნაზე გადატანა, ბუღალტრული გატარება

 • მოთხოვნის ჩანაცვლება სხვა მოთხოვნით , ბუღალტრული გატარება

 • მომსახურების გაწევა, ბუღალტრული გატარება

 • მომსახურების გაწევა შვილობილ კომპანიაზე, ბუღალტრული გატარება

 • მომწოდებელზე გადახდილი ავანსის გადახურვა ვალდებულებასთან , ბუღალტრული გატარება

 • ოფისის იჯარის დარიცხვა გადახდა დღგ-ით ვარიანტი 1, ბუღალტრული გატარება

 • ოფისის იჯარის დარიცხვა გადახდა დღგ-ით ვარიანტი 2, ბუღალტრული გატარება

 • ოფისის მშენებლობა, ბუღალტრული გატარება

 • ოფისის რემონტის ხარჯი საკუთარი მასალებით, ბუღალტრული გატარება

 • პარტნიორზე, შვილობილ კომპანიაზე გაცემული სესხი, ბუღალტრული გატარება

 • საბანკო ანგარიშის აფასება წლის ბოლოს, ბუღალტრული გატარება

 • საბანკო ანგარიშის გახსნის ხარჯი, ბუღალტრული გატარება

 • საბანკო ანგარიშის ჩამოფასება წლის ბოლოს , ბუღალტრული გატარება

 • საბანკო გარანტია დროებით გაყინული ფულადი სახსრები, ბუღალტრული გატარება

 • საგარანტიო ანგარიში უცხოელი მომწოდებლის მოთხოვნით, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროდან თანხის გატანა ანგარშივალდებული პირის მიერ, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროდან სალაროში თანხის გადატანა, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროში დამფუძნებელმა შემოიტანა საწესდები კაპიტალი, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროში მყიდველმა შემოიტანა ავანსი, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროში მყიდველმა შემოიტანა დავალიანება, ბუღალტრული გატარება

 • საოფისე ინვენტარის შეძენა დღგ-ის ჩათვლით ვარიანტი 1, ბუღალტრული გატარება

 • საოფისე ინვენტარის შეძენა დღგ-ის ჩათვლით ვარიანტი 2, ბუღალტრული გატარება

 • სარემონტო ხარჯები გადატანა ოფისის თვითღირებულებაში , ბუღალტრული გატარება

 • სატელეფონო ხარჯი დღგ-ის ჩათვლით, ბუღალტრული გატარება

 • საქონლის განბაჟება, ბუღალტრული გატარება

 • საქონლის გაყიდვა დღგ-ის ჩათვლით, ბუღალტრული გატარება

 • საქონლის გაყიდვა პოსტერმინალით, ბუღალტრული გატარება

 • საქონლის დაშლა ნაწილებად, ბუღალტრული გატარება

 • საქონლის შესაძენად გადახდილი ავანსი, ბუღალტრული გატარება

 • საქონლის ჩამოწერის გატარება, ბუღალტრული გატარება

 • საწარმოს ფასიანი ქაღალდების შეძენა, ბუღალტრული გატარება

 • სახაზინო ვალდებულებების შეძენა, ბუღალტრული გატარება

 • სახაზინო ობლიგაციების შეძენა, ბუღალტრული გატარება

 • სხვა კომპანიის მიერ ჩატარებული რემონტის ხარჯი დღგ-ის ჩათვლით, ბუღალტრული გატარება

 • შენობაზე დამაგრებული მიწის გამოყოფა საერთო ფართიდან, ბუღალტრული გატარება

 • შეცდომით ჩარიცხული თანხის უკან დაბრუნება, ბუღალტრული გატარება

 • ძირითადი საშუალებების გაყიდვა, ბუღალტრული გატარება

 • წყლის არხის მშენებლობა , ბუღალტრული გატარება

 • ხელფასი + საშემოსავლო + დაზღვევა საკუთარი ხარჯით + დაზღვევა კომპანიის ხარჯზე, ბუღალტრული გატარება