სიტყვის ბრუნვის გამო კანონში ძებნისას შეუძლებელია ყველა მუხლის პოვნა, მოცემული საძიებო სისტემა ეძებს სიტყვის ფუძით, საკმარისია საწყისი სამი ასოს მითითება.

ერთდროული ძებნა შემდეგ საკანონმდებლო აქტებში:

📘 საგადასახადო კოდექსი - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📘 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №996 გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ კოდიფიცირებული ვერსია (საბოლოო სახე) 11/01/2020

📘 საბაჟო კოდექსი - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📘 შრომის კოდექსი - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📘 კანონი დაგროვებითი პენსიის შესახებ - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📘 ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №220 დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📙 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📙 სამოქალაქო კოდექსი - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📘 კანონი მეწარმეთა შესახებ - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📕 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📕 ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📕 სისხლის სამართლის კოდექსი - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📕 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📘 კანონი ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📘 კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📘 სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📘 ბავშვის უფლებათა კოდექსი - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📘 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)

📘 საჰაერო კოდექსი - (2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობთ)