ანგარიშთა გეგმა

1000 აქტ მიმდინარე აქტივები Current assets

1100 აქტ ნაღდი ფული სალაროში Cash on Hand

1110 აქტ ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency

1120 აქტ ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში Cash on hand foreign currency

1200 აქტ ფული საბანკო ანგარიშებზე Cash in Bank

1210 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)

1220 აქტ უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - foreign currency (resident banks)

1230 აქტ უცხოური ვალუტა არარეზიდენტ ბანკში International Bank-foreign currency

1290 აქტ ფული სხვა საბანკო ანგარიშებზე Cash on other bank account

1300 აქტ მოკლევადიანი ინვესტიციები Short - term investments

1310 აქტ მოკლევად.ინვესტ.საწარმ.ფასიან ქაღალდებში Marketable securities

1320 აქტ მოკლევად. ინვესტიც.სახ.ფასიან ქაღალდებში Government securities

1330 აქტ გრძელვად. ინვესტიციების მიმდინარე ნაწილი Current portion of long-term investments

1390 აქტ სხვა მოკლევადიანი ინვესტიციები Other short - term investments

1400 Act მოკლევადიანი მოთხოვნები Receivables

1410 აქტ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

1415 პას საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება Allowancefor doubtful debts

1420 აქტ მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოს მიმართ Accounts receivable from subsideries

1430 აქტ მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ Accounts receivable - employees

1440 აქტ მოთხ. ხელმძღვ.და სამეთვ.ორგ.წევრ.მიმართ Accounts receivable-officers and directo

1450 აქტ მოთხ.პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან Acc. receivable-partn. on the loans issu

1460 აქტ კაპიტ.შევს.პარტნ.გრძელვ.მოთხ.მიმდ.ნაწილი Payments receiv. from partn. for subscri

1470 აქტ გრძელვ.მოთხოვნების მიმდინარე ნაწილი Current portion of long-term receivables

1480 აქტ მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები Prepayments to suppliers

1485 აქტ საბაჟოსთვის გადახდილი ავანსები Prepayments to custom-hose

1490 აქტ სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები Other receivables

1500 აქტ მოკლევადიანი სათამასუქო მოთხოვნები Short term Notes Receivable

1510 აქტ მიღებული მოკლევადიანი თამასუქები Notes receivable due within one year

1520 აქტ მიღებული გრძელვად.თამასუქების მიმდ.ნაწილ Carrent portion of long-term notes recei

1600 აქტ სასაქონლო-მატერიალური მარაგი Inventory

1610 აქტ საქონელი Merchandise inventory

1620 აქტ ნედლეული და მასალები Raw materials inventory

1630 აქტ დაუმთავრებელი წარმოება Work-in process inventory

1635 აქტ შუალედური ანგარიში interim account

1640 აქტ მზა პროდუქცია Finished goods inventory

1690 აქტ სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი Other inventory (fuel, tare)

1700 აქტ წინასწარ გაწეული ხარჯები Prepaid expenses

1710 აქტ წინასწარ ანაზღაურებული მომსახურება Prepaid services

1720 აქტ წინასწარ გადახდილი საიჯარო ქირა Prepaid rent

1790 აქტ სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯები Prepaid other

1800 აქტ დარიცხული მოთხოვნები Accrued receivables

1810 აქტ მისაღები დივიდენდები Accrued dividends receivable

1820 აქტ მისაღები პროცენტები Accrued interest receivable

1890 აქტ სხვა დარიცხული მოთხოვნები Other accrued receivables

1900 აქტ სხვა მიმდინარე აქტივები Other Current Assets

1910 აქტ სხვა მიმდინარე აქტივები Current assets - other

2000 აქტ გრძელვადიანი აქტივები Long - Term Assets

2100 აქტ ძირითადი საშუალებები Fixed assets

2110 აქტ მიწის ნაკვეთები Land

2120 აქტ დაუმთავრებელი მშენებლობა Construction in progress

2130 აქტ შენობები Buildings

2140 აქტ ნაგებობები Constructions

2150 აქტ მანქანა-დანადგარები Machnery and equipment

2160 აქტ ოფისის აღჭურვილობა Office equipment

2170 აქტ ავეჯი და სხვა ინვენტარი Furniture and fixtures

2180 აქტ სატრანსპორტო საშუალებები Vehicles

2190 აქტ იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა Leasehold improvements

2200 პას ძირითადი საშუალებების ცვეთა Accumulated depreciation - Fixed Assets

2210 პას მიწის ნაკვეთები Accumulated depreciation - Land

2220 პას დაუმთავრებელი მშენებლობა Accumul. deprec. - construction in progr

2230 პას შენობის ცვეთა Accumulated depreciation - buildings

2240 პას ნაგებობების ცვეთა Accumulated depreciation - equipment

2250 პას მანქანა-დანადგარების ცვეთა Accumulated depreciation - machinery

2260 პას ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა Accumulated depreciation-office equipmen

2270 პას ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა Accumul. deprec.- furniture and fixtures

2280 პას სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა Accumulated depreciation - vehicles

2290 პას იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყ. ცვეთა Accumul. deprec.- leasehoid improvements

2300 აქტ გრძელვადიანი მოთხოვნები Long term Long-term receivables

2310 აქტ მიღებული გრძელვადიანი თამასუქები Notes receivable

2320 აქტ ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირ. მოთხოვნები Finance lease receivable

2330 აქტ მოთხოვნები საწესდებო კაპიტალის შევსებაზე Payments receivable for subscribed share

2340 აქტ გადავადებული საგადასახადო აქტივი Deferred tax assets

2390 აქტ სხვა გრძელვადიანი მოთხოვნები Other long-term receivables

2400 აქტ გრძელვადიანი ინვესტიციები Long-Term Investments

2410 აქტ გრძელ.ინვესტიც.საწარმოთა ფას. ქაღალდებში Long-term marketable securities

2420 აქტ გრძელ.ინვესტიც. სახ.ფასიან ქაღალდებში Long-term governmental securities

2430 აქტ მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში Participant in other companies

2490 აქტ სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები Other Long-term investments

2500 აქტ არამატერიალური აქტივები Intangible Assets

2510 აქტ ლიცენზიები License

2520 აქტ კონცესიები Franchise

2530 აქტ პატენტები Patents

2540 აქტ გუდვილი Goodwill

2590 აქტ სხვა არამატერიალური აქტივები Other intangible assets

2600 პას არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია Accumul. amortization of intangible asse

2610 პას ლიცენზიების ამორტიზაცია Accumulated amortization - License

2620 პას კონცესიების ამორტიზაცია Accumulated amortization - Franchise

2630 პას პატენტების ამორტიზაცია Accumulated amortization - Patents

2640 პას გუდვილის ამორტიზაცია Accumulated amortization - Goodwill

2690 პას სხვა არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცი Accumulated amortization - other

3000 პას მიმდინარე ვალდებულებები Current Liabilities

3100 პას მოკლევადიანი ვალდებულებები Payables

3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

3120 პას მიღებული ავანსები Advances received

3130 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

3140 პას როიალტი Royalty

3150 პას საკომისიო გადასახდელები Liability for fees, commissions

3160 პას ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე Non-wage payables to company personnal

3170 პას ვალდებულებები მეკავშირე საწ-ების წინაშე Payables to subsidiaries

3190 პას სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები Other short-term payables

3200 პას მოკლევადიანი სესხები Short-Term Debt

3210 პას მოკლევადიანი სესხები Short-term loans

3220 პას სესხები პარტნიორებისგან Shareholders (partners) loans

3230 პას გრღელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი Current portion of longterm debt

3300 პას საგადასახადო ვალდებულებები Taxes Payable

3310 პას გადასახდელი მოგების გადასახადი Profit tax payable

3320 პას გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი Payroll taxes payable

3330 პას გადასახდელი დღგ Value Added Tax (VAT) payable

3340 აქტ გადახდილი დღგ VAT recoverable (paid)

3350 პას გადასახდელი აქციზი Excise payable

3360 აქტ გადახდილი აქციზი Excise paid

3370 პას სოციალური გადასახადი Social insurance payable

3380 პას ქონების გადასახადი Property tax

3385 პას საგზაო ფონდის გადასახადი Tax for use highway

3390 პას სხვა საგადასახადო ვალდებულებები Other tax payables

3400 პას დარიცხული ვალდებულებები Accrued Liabilities

3410 პას გადასახდელი პროცენტები Accrued interest payable

3420 პას გადასახდელი დივიდენდები Dividends payable

3430 პას ვალდებულება საგარანტიო მომსახურებაზე Warranties payable

3490 პას სხვა დარიცხული ვალდებულებები Other accrued expenses

4000 პას გრძელვადიანი ვალდებულებები Long-Term Liabilities

4100 პას გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები Long-Term Debt

4110 პას გასანაღდებელი ობლიგაციები Bonds payable

4120 პას გასანაღდებელი თამასუქები Notes payable

4130 პას ვალდებულებები ფინანსურ იჯარაზე Obligations under finance leases

4140 პას გრძელვადიანი სესხები Ling-term loans

4190 პას სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები Other long-term debt

4200 პას გადავადებული გადასახ და სხვა გრძელვ ვალდ Deferred taxes and other Long-term liabi

4210 პას გადადებული მოგების გადასახადი Deferred profit tax

4220 პას სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები Other long-term liabilities

4300 პას ანარიცხები Provisions

4310 პას საპენსიო უზრუნველყოფის ანარიცხები Provisions for the retaired benefites

4320 პას სხვა ანარიცხები Other provisions

4400 პას გადავადებული შემოსავალი Deferred income

4410 პას გადავადებული შემოსავალი Deferred income

5000 პას საკუთარი კაპიტალი Equity

5100 პას საწესდებო კაპიტალი Capital Stock

5110 პას ჩვეულებრივი აქციები Common stock

5120 პას პრივილიგიური აქციები Preferred stock

5130 აქტ გამოსყიდული საკუთარი აქციები Treasury stock

5140 პას საემისიო კაპიტალი Additional Paid in Capital

5150 პას საწესდებო კაპიტალი შპს-ში Subscription to stock (shares)

5200 პას პარტნ.კაპიტ.(შეზღ.ქონ.პასუხ.არმქონე საზ.) Owners Equity for non

5210 პას პარტნიორთა კაპიტალი Equity Capital

5300 პას მოგება/ ზარალი Profit/Loss

5310 პას გაუნაწილებელი მოგება Undistributed retained earnings

5320 აქტ დაუფარავი ზარალი Previous periods accumulated losses

5330 ა/პ საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი Current period income and Losses

5400 პას რეზერვები და დაფინანსება Reserves and Financing

5410 პას სარეზერვო კაპიტალი Restricted appropriations

5420 პას ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი Asset revaluation adjustments

5430 პას ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი Long-term investments revaluation adjust

5490 პას სხვა რეზერვები და დაფინანსება Other reserves and financing

6000 პას საოპერაციო შემოსავლები Income

6100 პას საოპერაციო შემოსავლები Operating income

6110 პას შემოსავალი რეალიზიციიდან Income from sales

6120 აქტ გაყიდული საქ. დაბრუნება და ფასდათმობა Returns and discounts

6190 პას სხვა საოპერაციო შემოსავლები Other operating income

7000 აქტ საოპერაციო ხარჯები Expenses

7100 აქტ რეალიზ.პროდ.თვითღ.(პრ.მწ.და მომს.სფ.საწ.) Cost of Goods Sold (manufacturing compan

7110 აქტ ძირითადი მასალების დანახარჯები/შეძენა Materials purchased

7120 აქტ პირდაპირი ხელფასი Labor - Direct

7130 აქტ სოციალ. დანარიცხები პირდაპირ ხელფასზე Direct labor taxes and social insurance

7140 აქტ დამხმარე მასალების დანახარჯები/შეძენა Indirect materials (purchased)

7150 აქტ არაპირდაპირი ხელფასი Indirect labor

7160 აქტ სოციალ. დანარიცხები არაპირდაპირ ხელფასზე Indirect labor taxes and benefits expens

7170 აქტ ცვეთა და ამორტიზაცია Depreciation/amortization

7180 აქტ რემონტის დანახარჯები Repair and maintenance

7185 აქტ სასაქ.-მატერიალური მარაგის კორექტირება Inventory adjustment

7190 აქტ სხვა საოპერაციო ხარჯები Other operating expenses

7200 აქტ რეალიზ.საქონ.თვითღ.(სავაჭრო საწარმ-თვის) Cost of Goods Sold (merchandise firms)

7210 აქტ გაყიდული/შეძენილი საქონელი Acquisition/purchase

7220 პას შეძენილი საქონ. უკან დაბრ. და ფასდათმობა Returns/discounts

7290 აქტ სასაქონლო-მატერიალ. მარაგის კორექტირება Inventory adjustments

7300 აქტ მიწოდების ხარჯები Selling expenses

7310 აქტ რეკლამის ხარჯები Advertisement and sales promotion expens

7320 აქტ შრომის ანაზღ.და საკომისიო გასამრჯელო Salaries,wages and commissions expenses

7330 აქტ შრომის ანაზღაურებაზე დანარიცხები Sales salary taxes and benefits expenses

7340 აქტ ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები Transportation and storage expenses

7390 აქტ მიწოდების სხვა ხარჯები Other selling expenses - taxable

7400 აქტ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები General and administrative expenses

7410 აქტ შრომის ანაზღაურება Salary and wages expense

7411 აქტ დამოუკიდებელი ანგარიში Independent account

7415 აქტ სოციალური დანარიცხები Social insutance - expense

7420 აქტ საიჯარო ქირა Operating lease

7425 აქტ საოფისე ინვენტარი Office supplies

7430 აქტ კომუნიკაციის ხარჯები Communications - expense

7435 აქტ დაზღვევა Insurance

7440 აქტ რემონტი Repairs

7445 აქტ კომპიუტერის ხარჯები Computer's expenses

7450 აქტ საკონსულტაციო ხარჯები Consulting fees

7455 აქტ ცვეთა და ამორტიზაცია Depreciation and amortization

7460 აქტ საეჭვო მოთხოვნ. დაკავშირებული ხარჯები Bad debt expense

7465 აქტ სხვა საგადასახადო ხარჯი Other tax expenses

7490 აქტ სხვა საერთო ხარჯი Other general expenses

8000 პას არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები Non-Operating Income and Expense

8100 პას არასაოპერაციო შემოსავლები Non-Operating income

8110 პას საპროცენტო შემოსავლები Interest income

8120 პას დივიდენდები Income from dividends

8130 პას არასაოპერაციო მოგება Gain from non operating activities

8190 პას სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი Othr non operating income

8200 აქტ არასაოპერაციო ხარჯები Non-Operating Expenses/Losses

8210 აქტ საპროცენტო ხარჯები Interest expense

8220 აქტ არასაოპერაციო ზარალი Non-operating losses

8290 აქტ სხვა არასაოპერაციო ხარჯები Other non operating Losses

9000 პას განსაკუთრებული და სხვა შემოს. და ხარჯები Exstraordinary Gains (Losses)

9100 პას განსაკუთრებული შემოსავლები და ხარჯები Exstraordinary gains or losses

9110 პას განსაკუთრებული შემოსავლები Extraordinary gains

9120 აქტ განსაკუთრებული ხარჯები Extraordinary losses

9200 აქტ სხვა ხარჯები Other expenses

9210 აქტ მოგების გადასახადი Profit tax

1000 აქტ მიმდინარე აქტივები Current assets

1100 აქტ ნაღდი ფული სალაროში Cash on Hand

1110 აქტ ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency

1120 აქტ ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში Cash on hand foreign currency

1200 აქტ ფული საბანკო ანგარიშებზე Cash in Bank

1210 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)

1220 აქტ უცხოური ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - foreign currency (resident banks)

1230 აქტ უცხოური ვალუტა არარეზიდენტ ბანკში International Bank-foreign currency

1290 აქტ ფული სხვა საბანკო ანგარიშებზე Cash on other bank account

1300 აქტ მოკლევადიანი ინვესტიციები Short - term investments

1310 აქტ მოკლევად.ინვესტ.საწარმ.ფასიან ქაღალდებში Marketable securities

1320 აქტ მოკლევად. ინვესტიც.სახ.ფასიან ქაღალდებში Government securities

1330 აქტ გრძელვად. ინვესტიციების მიმდინარე ნაწილი Current portion of long-term investments

1390 აქტ სხვა მოკლევადიანი ინვესტიციები Other short - term investments

1400 Act მოკლევადიანი მოთხოვნები Receivables

1410 აქტ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade

1415 პას საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება Allowancefor doubtful debts

1420 აქტ მოთხოვნები მეკავშირე საწარმოს მიმართ Accounts receivable from subsideries

1430 აქტ მოთხოვნები საწარმოს პერსონალის მიმართ Accounts receivable - employees

1440 აქტ მოთხ. ხელმძღვ.და სამეთვ.ორგ.წევრ.მიმართ Accounts receivable-officers and directo

1450 აქტ მოთხ.პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან Acc. receivable-partn. on the loans issu

1460 აქტ კაპიტ.შევს.პარტნ.გრძელვ.მოთხ.მიმდ.ნაწილი Payments receiv. from partn. for subscri

1470 აქტ გრძელვ.მოთხოვნების მიმდინარე ნაწილი Current portion of long-term receivables

1480 აქტ მომწოდებლებზე გადახდილი ავანსები Prepayments to suppliers

1485 აქტ საბაჟოსთვის გადახდილი ავანსები Prepayments to custom-hose

1490 აქტ სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები Other receivables

1500 აქტ მოკლევადიანი სათამასუქო მოთხოვნები Short term Notes Receivable

1510 აქტ მიღებული მოკლევადიანი თამასუქები Notes receivable due within one year

1520 აქტ მიღებული გრძელვად.თამასუქების მიმდ.ნაწილ Carrent portion of long-term notes recei

1600 აქტ სასაქონლო-მატერიალური მარაგი Inventory

1610 აქტ საქონელი Merchandise inventory

1620 აქტ ნედლეული და მასალები Raw materials inventory

1630 აქტ დაუმთავრებელი წარმოება Work-in process inventory

1635 აქტ შუალედური ანგარიში interim account

1640 აქტ მზა პროდუქცია Finished goods inventory

1690 აქტ სხვა სასაქონლო-მატერიალური მარაგი Other inventory (fuel, tare)

1700 აქტ წინასწარ გაწეული ხარჯები Prepaid expenses

1710 აქტ წინასწარ ანაზღაურებული მომსახურება Prepaid services

1720 აქტ წინასწარ გადახდილი საიჯარო ქირა Prepaid rent

1790 აქტ სხვა წინასწარ გაწეული ხარჯები Prepaid other

1800 აქტ დარიცხული მოთხოვნები Accrued receivables

1810 აქტ მისაღები დივიდენდები Accrued dividends receivable

1820 აქტ მისაღები პროცენტები Accrued interest receivable

1890 აქტ სხვა დარიცხული მოთხოვნები Other accrued receivables

1900 აქტ სხვა მიმდინარე აქტივები Other Current Assets

1910 აქტ სხვა მიმდინარე აქტივები Current assets - other

2000 აქტ გრძელვადიანი აქტივები Long - Term Assets

2100 აქტ ძირითადი საშუალებები Fixed assets

2110 აქტ მიწის ნაკვეთები Land

2120 აქტ დაუმთავრებელი მშენებლობა Construction in progress

2130 აქტ შენობები Buildings

2140 აქტ ნაგებობები Constructions

2150 აქტ მანქანა-დანადგარები Machnery and equipment

2160 აქტ ოფისის აღჭურვილობა Office equipment

2170 აქტ ავეჯი და სხვა ინვენტარი Furniture and fixtures

2180 აქტ სატრანსპორტო საშუალებები Vehicles

2190 აქტ იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობა Leasehold improvements

2200 პას ძირითადი საშუალებების ცვეთა Accumulated depreciation - Fixed Assets

2210 პას მიწის ნაკვეთები Accumulated depreciation - Land

2220 პას დაუმთავრებელი მშენებლობა Accumul. deprec. - construction in progr

2230 პას შენობის ცვეთა Accumulated depreciation - buildings

2240 პას ნაგებობების ცვეთა Accumulated depreciation - equipment

2250 პას მანქანა-დანადგარების ცვეთა Accumulated depreciation - machinery

2260 პას ოფისის აღჭურვილობის ცვეთა Accumulated depreciation-office equipmen

2270 პას ავეჯისა და სხვა ინვენტარის ცვეთა Accumul. deprec.- furniture and fixtures

2280 პას სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა Accumulated depreciation - vehicles

2290 პას იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყ. ცვეთა Accumul. deprec.- leasehoid improvements

2300 აქტ გრძელვადიანი მოთხოვნები Long term Long-term receivables

2310 აქტ მიღებული გრძელვადიანი თამასუქები Notes receivable

2320 აქტ ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირ. მოთხოვნები Finance lease receivable

2330 აქტ მოთხოვნები საწესდებო კაპიტალის შევსებაზე Payments receivable for subscribed share

2340 აქტ გადავადებული საგადასახადო აქტივი Deferred tax assets

2390 აქტ სხვა გრძელვადიანი მოთხოვნები Other long-term receivables

2400 აქტ გრძელვადიანი ინვესტიციები Long-Term Investments

2410 აქტ გრძელ.ინვესტიც.საწარმოთა ფას. ქაღალდებში Long-term marketable securities

2420 აქტ გრძელ.ინვესტიც. სახ.ფასიან ქაღალდებში Long-term governmental securities

2430 აქტ მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში Participant in other companies

2490 აქტ სხვა გრძელვადიანი ინვესტიციები Other Long-term investments

2500 აქტ არამატერიალური აქტივები Intangible Assets

2510 აქტ ლიცენზიები License

2520 აქტ კონცესიები Franchise

2530 აქტ პატენტები Patents

2540 აქტ გუდვილი Goodwill

2590 აქტ სხვა არამატერიალური აქტივები Other intangible assets

2600 პას არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია Accumul. amortization of intangible asse

2610 პას ლიცენზიების ამორტიზაცია Accumulated amortization - License

2620 პას კონცესიების ამორტიზაცია Accumulated amortization - Franchise

2630 პას პატენტების ამორტიზაცია Accumulated amortization - Patents

2640 პას გუდვილის ამორტიზაცია Accumulated amortization - Goodwill

2690 პას სხვა არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცი Accumulated amortization - other

3000 პას მიმდინარე ვალდებულებები Current Liabilities

3100 პას მოკლევადიანი ვალდებულებები Payables

3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

3120 პას მიღებული ავანსები Advances received

3130 პას გადასახდელი ხელფასები Wages and salaries payable

3140 პას როიალტი Royalty

3150 პას საკომისიო გადასახდელები Liability for fees, commissions

3160 პას ვალდებულებები საწარმოს პერსონალის წინაშე Non-wage payables to company personnal

3170 პას ვალდებულებები მეკავშირე საწ-ების წინაშე Payables to subsidiaries

3190 პას სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები Other short-term payables

3200 პას მოკლევადიანი სესხები Short-Term Debt

3210 პას მოკლევადიანი სესხები Short-term loans

3220 პას სესხები პარტნიორებისგან Shareholders (partners) loans

3230 პას გრღელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი Current portion of longterm debt

3300 პას საგადასახადო ვალდებულებები Taxes Payable

3310 პას გადასახდელი მოგების გადასახადი Profit tax payable

3320 პას გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი Payroll taxes payable

3330 პას გადასახდელი დღგ Value Added Tax (VAT) payable

3340 აქტ გადახდილი დღგ VAT recoverable (paid)

3350 პას გადასახდელი აქციზი Excise payable

3360 აქტ გადახდილი აქციზი Excise paid

3370 პას სოციალური გადასახადი Social insurance payable

3380 პას ქონების გადასახადი Property tax

3385 პას საგზაო ფონდის გადასახადი Tax for use highway

3390 პას სხვა საგადასახადო ვალდებულებები Other tax payables

3400 პას დარიცხული ვალდებულებები Accrued Liabilities

3410 პას გადასახდელი პროცენტები Accrued interest payable

3420 პას გადასახდელი დივიდენდები Dividends payable

3430 პას ვალდებულება საგარანტიო მომსახურებაზე Warranties payable

3490 პას სხვა დარიცხული ვალდებულებები Other accrued expenses

4000 პას გრძელვადიანი ვალდებულებები Long-Term Liabilities

4100 პას გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები Long-Term Debt

4110 პას გასანაღდებელი ობლიგაციები Bonds payable

4120 პას გასანაღდებელი თამასუქები Notes payable

4130 პას ვალდებულებები ფინანსურ იჯარაზე Obligations under finance leases

4140 პას გრძელვადიანი სესხები Ling-term loans

4190 პას სხვა გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები Other long-term debt

4200 პას გადავადებული გადასახ და სხვა გრძელვ ვალდ Deferred taxes and other Long-term liabi

4210 პას გადადებული მოგების გადასახადი Deferred profit tax

4220 პას სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები Other long-term liabilities

4300 პას ანარიცხები Provisions

4310 პას საპენსიო უზრუნველყოფის ანარიცხები Provisions for the retaired benefites

4320 პას სხვა ანარიცხები Other provisions

4400 პას გადავადებული შემოსავალი Deferred income

4410 პას გადავადებული შემოსავალი Deferred income

5000 პას საკუთარი კაპიტალი Equity

5100 პას საწესდებო კაპიტალი Capital Stock

5110 პას ჩვეულებრივი აქციები Common stock

5120 პას პრივილიგიური აქციები Preferred stock

5130 აქტ გამოსყიდული საკუთარი აქციები Treasury stock

5140 პას საემისიო კაპიტალი Additional Paid in Capital

5150 პას საწესდებო კაპიტალი შპს-ში Subscription to stock (shares)

5200 პას პარტნ.კაპიტ.(შეზღ.ქონ.პასუხ.არმქონე საზ.) Owners Equity for non

5210 პას პარტნიორთა კაპიტალი Equity Capital

5300 პას მოგება/ ზარალი Profit/Loss

5310 პას გაუნაწილებელი მოგება Undistributed retained earnings

5320 აქტ დაუფარავი ზარალი Previous periods accumulated losses

5330 ა/პ საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი Current period income and Losses

5400 პას რეზერვები და დაფინანსება Reserves and Financing

5410 პას სარეზერვო კაპიტალი Restricted appropriations

5420 პას ძირ. საშუალებების გადაფასების რეზერვი Asset revaluation adjustments

5430 პას ინვესტიციების გადაფასების რეზერვი Long-term investments revaluation adjust

5490 პას სხვა რეზერვები და დაფინანსება Other reserves and financing

6000 პას საოპერაციო შემოსავლები Income

6100 პას საოპერაციო შემოსავლები Operating income

6110 პას შემოსავალი რეალიზიციიდან Income from sales

6120 აქტ გაყიდული საქ. დაბრუნება და ფასდათმობა Returns and discounts

6190 პას სხვა საოპერაციო შემოსავლები Other operating income

7000 აქტ საოპერაციო ხარჯები Expenses

7100 აქტ რეალიზ.პროდ.თვითღ.(პრ.მწ.და მომს.სფ.საწ.) Cost of Goods Sold (manufacturing compan

7110 აქტ ძირითადი მასალების დანახარჯები/შეძენა Materials purchased

7120 აქტ პირდაპირი ხელფასი Labor - Direct

7130 აქტ სოციალ. დანარიცხები პირდაპირ ხელფასზე Direct labor taxes and social insurance

7140 აქტ დამხმარე მასალების დანახარჯები/შეძენა Indirect materials (purchased)

7150 აქტ არაპირდაპირი ხელფასი Indirect labor

7160 აქტ სოციალ. დანარიცხები არაპირდაპირ ხელფასზე Indirect labor taxes and benefits expens

7170 აქტ ცვეთა და ამორტიზაცია Depreciation/amortization

7180 აქტ რემონტის დანახარჯები Repair and maintenance

7185 აქტ სასაქ.-მატერიალური მარაგის კორექტირება Inventory adjustment

7190 აქტ სხვა საოპერაციო ხარჯები Other operating expenses

7200 აქტ რეალიზ.საქონ.თვითღ.(სავაჭრო საწარმ-თვის) Cost of Goods Sold (merchandise firms)

7210 აქტ გაყიდული/შეძენილი საქონელი Acquisition/purchase

7220 პას შეძენილი საქონ. უკან დაბრ. და ფასდათმობა Returns/discounts

7290 აქტ სასაქონლო-მატერიალ. მარაგის კორექტირება Inventory adjustments

7300 აქტ მიწოდების ხარჯები Selling expenses

7310 აქტ რეკლამის ხარჯები Advertisement and sales promotion expens

7320 აქტ შრომის ანაზღ.და საკომისიო გასამრჯელო Salaries,wages and commissions expenses

7330 აქტ შრომის ანაზღაურებაზე დანარიცხები Sales salary taxes and benefits expenses

7340 აქტ ტრანსპორტირებისა და შენახვის ხარჯები Transportation and storage expenses

7390 აქტ მიწოდების სხვა ხარჯები Other selling expenses - taxable

7400 აქტ საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები General and administrative expenses

7410 აქტ შრომის ანაზღაურება Salary and wages expense

7411 აქტ დამოუკიდებელი ანგარიში Independent account

7415 აქტ სოციალური დანარიცხები Social insutance - expense

7420 აქტ საიჯარო ქირა Operating lease

7425 აქტ საოფისე ინვენტარი Office supplies

7430 აქტ კომუნიკაციის ხარჯები Communications - expense

7435 აქტ დაზღვევა Insurance

7440 აქტ რემონტი Repairs

7445 აქტ კომპიუტერის ხარჯები Computer's expenses

7450 აქტ საკონსულტაციო ხარჯები Consulting fees

7455 აქტ ცვეთა და ამორტიზაცია Depreciation and amortization

7460 აქტ საეჭვო მოთხოვნ. დაკავშირებული ხარჯები Bad debt expense

7465 აქტ სხვა საგადასახადო ხარჯი Other tax expenses

7490 აქტ სხვა საერთო ხარჯი Other general expenses

8000 პას არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები Non-Operating Income and Expense

8100 პას არასაოპერაციო შემოსავლები Non-Operating income

8110 პას საპროცენტო შემოსავლები Interest income

8120 პას დივიდენდები Income from dividends

8130 პას არასაოპერაციო მოგება Gain from non operating activities

8190 პას სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი Othr non operating income

8200 აქტ არასაოპერაციო ხარჯები Non-Operating Expenses/Losses

8210 აქტ საპროცენტო ხარჯები Interest expense

8220 აქტ არასაოპერაციო ზარალი Non-operating losses

8290 აქტ სხვა არასაოპერაციო ხარჯები Other non operating Losses

9000 პას განსაკუთრებული და სხვა შემოს. და ხარჯები Exstraordinary Gains (Losses)

9100 პას განსაკუთრებული შემოსავლები და ხარჯები Exstraordinary gains or losses

9110 პას განსაკუთრებული შემოსავლები Extraordinary gains

9120 აქტ განსაკუთრებული ხარჯები Extraordinary losses

9200 აქტ სხვა ხარჯები Other expenses

9210 აქტ მოგების გადასახადი Profit tax