საქონლის შეძენა დღგ-ით, ბუღალტრული გატარებები

შინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

რაოდ.

ზომის ერთეული

საქონლის შეძენა დღგ-ის გარეშე

1/08/2019

1610 საქონელი

3110 მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები

100

GEL

100

ცალი

დღგ-ის შეძენა საქონელთან ერთად

1/08/2019

3340 გადახდილი დღგ

3110 მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები

18

GEL

 

 

საქონლის ვალდებულების დაფარვა

2/08/2019

3110 მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები

1210  ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

118

GEL