შეცდომით ჩარიცხული თანხის უკან დაბრუნება საბუღალტრო გატარებები


საბუღალტრო გატარებები

შინაარსი

დებეტი

კრედიტი

თანხა

კურსი

რაოდენობა

თანხის მიღება კლიენტისგან

1210 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)

 

1410 აქტ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade 

 

100  ₾

 

 

 

შეცდომით ჩარიცხული თანხის უკან დაბრუნება 

 

1410 აქტ მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან Accounts receivable - trade 

 

1210 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)

 

100  ₾