საქონლის შეძენა ჩასათვლელი აქციზით, ბუღალტრული გატარებები

აქციზი ტარდება მხოლოდ მაშინ თუ აქციზს ითვლიან, სხვა შემთხვევაში  არ ტარდება და

საქონლის შეძენის თანხაში აისახება.

შინაარსი

თარიღი

(დებ.)

(კრედ.)

თანხა

ვალუტა

რაოდ.

ზომის ერთეული

საქონლის შეძენა დღგ-ის გარეშე

1/08/2019

1610 საქონელი

3110 მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები

100

GEL

100

ცალი

ჩასათვლელი აქციზის შეძენა

1/08/2019

3360 გადახდილი აქციზი

3110 მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები

10

GEL

 

 

დღგ-ის შეძენა საქონელთან ერთად

(დღგ ბოლოს)

1/08/2019

3340 გადახდილი დღგ

3110 მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები

19,8

GEL

 

 

საქონლის ვალდებულების დაფარვა

2/08/2019

3110 მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები

1210  ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში

129,8

GEL