საგადასახადო შემოწმება

 საგადასახადო შემოწმება

დახმარება საგადასახადო შემოწმების დროს, ბუღალტერიის კოორდინაცია, პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზების მოძიება, საგადასახადო წარმომადგენლის ფუნქცია საგადასახადო დავაში.