კანონმდებლობის საძიებო სისტემა


საძიებო სისტემა განკუთვნილია სწრაფი და ღრმა ძებნისთვის, ძირითადად იყენებენ მაშინ როდესაც ეძებენ დაკავშირებულ ცნებებს, ტერმინებს.

ეძებს ნახევარი სიტყვით

არაა განკუთვნილი სიახლეებზე, რომელიც მაცნეზე უნდა გადაამოწმოთ.  
სისტემა ერკვევა 2020 წლის 1 იანვრისთვის არსებულ შემდეგ საკანონმდებლო საკითხებში:  გადასახადები , ყველა სახის ჯარიმა რაც საქართველოში მოქმედებს, საბაჟო , საპენსიო , შრომითი ურთიერთობები, კერძო საკუთრება, ბიზნესის წარმოება, ნებისმიერი სახის დანაშაული და სასჯელი, აზარტული თამაშების ორგანიზება, ნებართვები, ბავშვის უფლებების დაცვა, გარემოს დაცვა, საავიაციო საქმიანობა..
გადმოწერის შემდგომ გახსენით საქაღალდე გაუშვით index.html ფაილი და დაელოდეთ ბოლომდე ჩატვირთვას. შეძენამდე აუცილებლად გაეცანით ვიდეოს.

 პროგრამის გადმოწერა 
საძიებო სისტემაში შედის:

საგადასახადო კოდექსი, საბაჟო კოდექსი, შრომის კოდექსი, კანონი დაგროვებითი პენსიის შესახებ, ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №220 დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის შესახებ, პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი, სამოქალაქო კოდექსი, კანონი მეწარმეთა შესახებ, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, სისხლის სამართლის კოდექსი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, კანონი ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ, კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ, სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი, ბავშვის უფლებათა კოდექსი, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, საჰაერო კოდექსი, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებების სქემა, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №996 გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ