ანგარიშთა გეგმა

მიმდ.აქტსალარო1110აქტნაღდიფულიეროვნულვალუტაშიCashonhandnationalcurrency1120აქტნაღდიფულიუცხოურვალუტაშიCashonhandforeigncurrencyბანკი1210აქტეროვნულივალუტარეზიდენტბანკშიBank-nationalcurrency(residentbanks)1220აქტუცხოურივალუტარეზიდენტბანკშიBank-foreigncurrency(residentbanks)1230აქტუცხოურივალუტაარარეზიდენტბანკშიInternationalBank-foreigncurrency1290აქტფულისხვასაბანკომიმდ.აქტარიშებზეCashonotherbankaccountინვესტიციები1310აქტმოკლევად.ინვესტ.ს...ქაღალდებშიMarketablesecurities1320აქტმოკლევად.ინვესტიც.სახ.ფასიანქაღალდებშიGovernmentsecurities1330აქტგრძელვად.ინვესტიციებისმიმდინარენაწილიCurrentportionoflong-terminvestments1390აქტსხვამოკლევადიანიინვესტიციებიOthershort-terminvestmentsმოთხოვნები1410აქტმოთხოვნებიმიწოდებიდანდამომსახურებიდანAccountsreceivable-trade1415პასსაეჭვომოთხოვნებისკორექტირებაAllowancefordoubtfuldebts1420აქტმოთხოვნებიმეკავშირესაწარმოსმიმართAccountsreceivablefromsubsideries1430აქტმოთხოვნებისაწარმოსპერსონალისმიმართAccountsreceivable-employees1440აქტმოთხ.ხელმძღვ.დასამეთვ.ორგ.წევრ.მ...Accountsreceivable-officersanddirecto1450აქტმოთხ.პარტნიორებზეგაცემულისესხიდანAcc.receivable-partn.ontheloansissu1460აქტკაპიტ.შევს.პარტნ....Paymentsreceiv.frompartn.forsubscri1470აქტგრძელვ.მოთხოვნებისმიმდინარენაწილიCurrentportionoflong-termreceivables1480აქტმომწოდებლებზეგადახდილიავანსებიPrepaymentstosuppliers1485აქტსაბაჟოსთვისგადახდილიავანსებიPrepaymentstocustom-hose1490აქტსხვამოკლევადიანიმოთხოვნებიOtherreceivablesთამასუქები1510აქტმიღებულიმოკლევადიანითამასუქებიNotesreceivableduewithinoneyear1520აქტმიღებულიგრძელვად.თამასუქებისმიმდ.ნაწილCarrentportionoflong-termnotesreceiსაქონელი/მარაგები1610აქტსაქონელიMerchandiseinventory1620აქტნედლეულიდამასალებიRawmaterialsinventory1630აქტდაუმთავრებელიწარმოებაWork-inprocessinventory1640აქტმზაპროდუქციაFinishedgoodsinventory1690აქტსხვასასაქონლო-მატერია...მარაგიOtherinventory(fuel,tare)წინასწარ.ხარჯები1710აქტწინასწარანაზღაურებულიმომსახურებაPrepaidservices1720აქტწინასწარგადახდილისაიჯაროქირაPrepaidrent1790აქტსხვაწინასწარგაწეულიხარჯებიPrepaidotherდარიცხ.მოთხოვნები1810აქტმისაღებიდივიდენდებიAccrueddividendsreceivable1820აქტმისაღებიპროცენტებიAccruedinterestreceivable1890აქტსხვადარიცხულიმოთხოვნებიOtheraccruedreceivablesმიმდინ.აქტივები1910აქტსხვამიმდინარეაქტივებიCurrentassets-other
გრძ.აქტძირ.საშუალებები2110აქტმიწისნაკვეთებიLand2120აქტდაუმთავრებელიმშენებლობაConstructioninprogress2130აქტშენობებიBuildings2140აქტნაგებობებიConstructions2150აქტმანქანა-დანადგარებიMachneryandequipment2160აქტოფისისაღჭურვილობაOfficeequipment2170აქტავეჯიდასხვაინვენტარიFurnitureandfixtures2180აქტსატრანსპორტოსაშუალებებიVehicles2190აქტიჯარითაღებულიქონებისკეთილმოწყობაLeaseholdimprovementsძირ/საშ.ცვეთა2210პასმიწისნაკვეთებიAccumulateddepreciation-Land2220პასდაუმთავრებელიმშენებლობაAccumul.deprec.-constructioninprogr2230პასშენობისცვეთაAccumulateddepreciation-buildings2240პასნაგებობებისცვეთაAccumulateddepreciation-equipment2250პასმანქანა-დანადგარებისცვეთაAccumulateddepreciation-machinery2260პასოფისისაღჭურვილობისცვეთაAccumulateddepreciation-officeequipmen2270პასავეჯისადასხვაინვენტარისცვეთაAccumul.deprec.-furnitureandfixtures2280პასსატრანსპორტოსაშუალებებისცვეთაAccumulateddepreciation-vehicles2290პასიჯარითაღებულიქონებისკეთილმოწყ.ცვეთაAccumul.deprec.-leasehoidimprovementsგრძელვადიანი.მოთხ...2310აქტმიღებულიგრძელვადიანითამასუქებიNotesreceivable2320აქტფინანსურიჯარასთანდაკავშირ.მოთხოვნებიFinanceleasereceivable2330აქტმოთხოვნებისაწესდებოკაპიტალისშევსებაზეPaymentsreceivableforsubscribedshare2340აქტგადავადებულისაგადასახადოაქტივიDeferredtaxassets2390აქტსხვაგრძელვადიანიმოთხოვნებიOtherlong-termreceivablesგრძელ.ინვესტ.2410აქტგრძელ.ინვესტიც.სა...ფას.ქაღალდებშიLong-termmarketablesecurities2420აქტგრძელ.ინვესტიც.სახ.ფასიანქაღალდებშიLong-termgovernmentalsecurities2430აქტმონაწილეობასხვასაზოგადოებაშიParticipantinothercompanies2490აქტსხვაგრძელვადიანიინვესტიციებიOtherLong-terminvestmentsარამატ.აქტ.2510აქტლიცენზიებიLicense2520აქტკონცესიებიFranchise2530აქტპატენტებიPatents2540აქტგუდვილიGoodwill2590აქტსხვაარამატერიალურიაქტივებიOtherintangibleassetsარამატ.აქტ.ამორტ.2610პასლიცენზიებისამორტიზაციაAccumulatedamortization-License2620პასკონცესიებისამორტიზაციაAccumulatedamortization-Franchise2630პასპატენტებისამორტიზაციაAccumulatedamortization-Patents2640პასგუდვილისამორტიზაციაAccumulatedamortization-Goodwill2690პასსხვაარამატერიალურიაქტივებისამორტიზაციAccumulatedamortization-other
მიმდ/ვალდმოკ.ვალდ.3110პასმოწ.დამომსახ.წარმოქმნილივალდებულებებიAccountspayable-trade3120პასმიღებულიავანსებიAdvancesreceived3130პასგადასახდელიხელფასებიWagesandsalariespayable3140პასროიალტიRoyalty3150პასსაკომისიოგადასახდელებიLiabilityforfees,commissions3160პასვალდებულებებისაწარმოსპერსონალისწინაშეNon-wagepayablestocompanypersonnal3170პასვალდებულებებიმეკავშირესაწ-ებისწინაშეPayablestosubsidiaries3190პასსხვამოკლევადიანივალდებულებებიOthershort-termpayablesმოკ.სესხ.3210პასმოკლევადიანისესხებიShort-termloans3220პასსესხებიპარტნიორებისგანShareholders(partners)loans3230პასგრღელვადიანისესხებისმიმდინარენაწილიCurrentportionoflongtermdebtსაგ.ვალდ.3310პასგადასახდელიმოგებისგადასახადიProfittaxpayable3320პასგადასახდელისაშემოსავლოგადასახადიPayrolltaxespayable3330პასგადასახდელიდღგValueAddedTax(VAT)payable3340აქტგადახდილიდღგVATrecoverable(paid)3350პასგადასახდელიაქციზიExcisepayable3360აქტგადახდილიაქციზიExcisepaid3370პასსოციალურიგადასახადიSocialinsurancepayable3380პასქონებისგადასახადიPropertytax3385პასსაგზაოფონდისგადასახადიTaxforusehighway3390პასსხვასაგადასახადოვალდებულებებიOthertaxpayablesდარიცხ.ვალდ.3410პასგადასახდელიპროცენტებიAccruedinterestpayable3420პასგადასახდელიდივიდენდებიDividendspayable3430პასვალდებულებასაგარანტიომომსახურებაზეWarrantiespayable3490პასსხვადარიცხულივალდებულებებიOtheraccruedexpensesAdvancesWeight:1
გრძ/ვალდსესხი4110პასგასანაღდებელიობლიგაციებიBondspayable4120პასგასანაღდებელითამასუქებიNotespayable4130პასვალდებულებებიფინანსურიჯარაზეObligationsunderfinanceleases4140პასგრძელვადიანისესხებიLing-termloans4190პასსხვაგრძელვადიანისასესხოვალდებულებებიOtherlong-termdebtგადავ.გად4210პასგადადებულიმოგებისგადასახადიDeferredprofittax4220პასსხვაგრძელვადიანივალდებულებებიOtherlong-termliabilitiesანარიცხები4310პასსაპენსიოუზრუნველყოფისანარიცხებიProvisionsfortheretairedbenefites4320პასსხვაანარიცხებიOtherprovisionsგადავ.შემ.4410პასგადავადებულიშემოსავალიDeferredincome
საკ.კაპიტალისაწესდებო5110პასჩვეულებრივიაქციებიCommonstock5120პასპრივილიგიურიაქციებიPreferredstock5130აქტგამოსყიდულისაკუთარიაქციებიTreasurystock5140პასსაემისიოკაპ.5150პასსაწესდებოკაპ.შპს-შიSubscriptiontostock(shares)პარტ.კაპ5210პასპარტნიორთა.კაპ.მოგება/ზარალი5310პასგაუნაწილებელიმოგებაUndistributedretainedearnings5320აქტდაუფარავიზარალიPreviousperiodsaccumulatedlosses5330ა/პსაანგარიშგებოპერიოდისმოგება/ზარალიCurrentperiodincomeandLossesრეზ.დაფ.5410პასსარეზ.კაპ.5420პასძირ.საშუალებებისგადაფასებისრეზერვიAssetrevaluationadjustments5430პასინვესტიციებისგადაფასებისრეზერვიLong-terminvestmentsrevaluationadjust5490პასსხვარეზერვებიდადაფინანსებაOtherreservesandfinancing
შემოსავლებისაოპერაციო6110პასშემოსავალირეალიზიციიდანIncomefromsales6120აქტგაყიდულისაქ.დაბრუნებადაფასდათმობაReturnsanddis6190პასსხვასაოპერა.შემოს.არასაოპერაციო8110პასსაპროც.შემოს.8120პასდივიდენდებიIncomefromdividends8130პასარასაოპერაციომოგებაGainfromnonoperatingactivities8190პასსხვაარასაოპერაციოშემოსავალიOthrnonoperatingincomeგანს.შემ9110პასგანსაკუთრებ.შემოსავლ.
ხარჯებისაოპერაციო7110აქტძირითადიმასალებისდანახარჯები/შეძენაMaterialspurchased7120აქტპირდაპირიხელფასიLabor-Direct7130აქტსოციალ.დანარიცხებიპირდაპირხელფასზეDirectlabortaxesandsocialinsurance7140აქტდამხმარემასალებისდანახარჯები/შეძენაIndirectmaterials(purchased)7150აქტარაპირდაპირიხელფასიIndirectlabor7160აქტსოციალ.დანარიცხებიარაპირდაპირხელფასზეIndirectlabortaxesandbenefitsexpens7170აქტცვეთადაამორტიზაციაDepreciation/amor...7180აქტრემონტისდანახარჯებიRepairandmaintenance7185აქტსასაქ.-მატერიალურიმარაგისკორექტირებაInventoryadjustment7190აქტსხვასაოპე.ხარჯ.7210აქტგაყიდული/შეძენილისაქონელიAcquisition/purchase7220პასშეძენილისაქონ.უკანდაბრ.დაფასდათმობაReturns/discounts7290აქტსასაქონლო-მატერიალ.მარაგისკორექტირებაInventoryadjustments7310აქტრეკლ.ხარჯ.7320აქტშრომისანაზღ.დასაკომისიოგასამრჯელოSalaries,wagesandcommissionsexpenses7330აქტშრომისანაზღაურებაზედანარიცხებიSalessalarytaxesandbenefitsexpenses7340აქტტრანსპორტირებისადაშენახვ.ხარჯ.7390აქტმიწოდებისსხვ.ხარჯ.7410აქტშრომისანაზღაურებაSalaryandwagesexpense7411აქტდამოუკიდებელიანგარიშიIndependentaccount7415აქტსოციალურიდანარიცხებიSocialinsutance-expense7420აქტსაიჯაროქირაOperatinglease7425აქტსაოფისეინვენტარიOfficesupplies7430აქტკომუნიკაც.ხარჯ.7435აქტდაზღვევაInsurance7440აქტრემონტიRepairs7445აქტკომპიუტე.ხარჯ.იComput.expenses7450აქტსაკონსულტ.ხარჯ.7455აქტცვეთადაამორტიზაციაDepreciationandamortization7460აქტსაეჭვომოთხოვნ.დაკავშირებ.ხარჯებBaddebtexpense7465აქტსხვასაგადასახადოხარჯიOthertaxexpenses7490აქტსხვასაერთოხარჯიOthergeneralexpensesარასაოპერაციო8210აქტსაპროცენტ.ხარჯ.8220აქტარასაოპერაციოზარალიNon-operatinglosses8290აქტსხვაარასაოპერ.ხარჯ.განსაკ.ხარჯ.9120აქტგანსაკუთრებ.ხარჯ.9210აქტმოგებისგადასახადიProfittax