ბუღალტერია ფინანასები საძიებო სისტემა

ბუღალტერია ფინანასები საძიებო სისტემა

პრაქტიკული მაგალითები, დახურული  საძიებო  სისტემა  შეძენის წესი:

თანხის გადახდის დროს , აუცილებლად მიუთითეთ თქვენი  Gmail ელფოსტა, თუ სარგებლობთ სხვა ტიპის ელფოსტით სისტემა არ ჩაირთვება.

შეძენის შემდგომ თქვენ ელფოსტაზე გამოიგზავნება ბმული, ბმულზე შესვლისას თქვენი  Gmail ელფოსტა ჩართული უნდა იყოს.
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკვაშირდით: +995 595 904 901
ვერსიის სიახლეები :

 • ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი

 • როგორ მუშაობს დღგ (შინაარსი), რომელი რგოლი აგებს და რომელი იგებს დღგ-ესთან მიმართებაში ბაზრის გავლენის გამო , ბუღალტრული სქემა, ბუღალტრული გატარებები. 

 • ვირტუალური ზონის პირი, ქართული და უცხოური შემოსავლების მქონე საწარმოს, ბუღალტრული აღრიცხვა

 • კაზინო, ტოტალიზატორი, სლოტები, პოკერი, ბუღალტრული გატარებები, რისკები

 • ლომბარდი საბუღალტრო გატარებები

 • კრიპტო ბირჟის ბუღალტერია, საბუღალტრო გატარებები 

 • კაპიტალის მოძრაობის უწყისი, ბუღალტრული სქემა

 • კრედიტ-ნოტა მყიდველის და გამყიდველის ბუღალტრული გატარებები

 • გადავადებული  შემოსავალი  - ბუღალტრული გატარებები 

 • კონცესია , სუბკონცესია, შექმნა, ამორტიზაცია, გაყიდვა - ბუღალტრული გატარებები (სარეცხი მანქანის მაგალითი)  

 • ლიცენზია, შეძენა , ამორტიზაცია, გაყიდვა ბუღალტრული გატარებები 

 • ლიზინგი, ლიზინგის მიმღები მხარე - ბუღალტრული გატარებები 

 • ლიზინგი, ლიზინგის გამცემი მხარე - ბუღალტრული გატარებები 

 • აქციების შეძენა, აქციებზე დივიდენდის მიღება , აქციების გაყიდვა - ბუღალტრული გატარებები 

 • Cash flow არაპირდაპირი მეთოდი სქემა 

 • Cash flow პირდაპირი მეთოდი სქემა 

 • ბუღალტრული ნაშთების და ბრუნვითი უწყისის წაკითხვის წესი, ხარვეზების გამოვლენა

 • მოგება/ზარალის სტრუქტურა  საბუღალტრო ანგარიშების მიხედვით 

 • ბალანსის სტრუქტურა საბუღალტრო ანგარიშების მიხედვით 

 • ბუღალტრული გატარების პრინციპის ახსნა

 • ავანსის დღგ-ის გატარება, ხშირად დაშვებული შეცდომა, ბუღალტრული გატარებები

 • კონსოლიდირებული ბალანსი, ბუღალტრული გატარებები, პრინციპი

 • ბუღალტრის პასუხისმგებლობა

 • საგარანტიო ვალდებლების დარიცხვა, ბუღალტრული გატარებები

 • საგარანტიო ხარჯი ვალდებულების გარეშე , ბუღალტრული გატარებები

 • ბანკის მომსახურების ხარჯი ,  ბუღალტრული გატარებები

 • გრძელვადიანი სესხის მიღება საპროცენტო ხარჯი ,  ბუღალტრული გატარებები

 • დივიდენდის დარიცხვა გადახდა , ბუღალტრული გატარებები

 • დღგ-ით გაყიდული საქონლის უკან მობრუნება, ბუღალტრული გატარებები

 • მესამე მხარის მიერ დაცული დეპოზიტი გარიგების დასრულებამდე ,  ბუღალტრული გატარებები

 • მივლინების ხარჯი , წინასწარ გაცემული თანხა , ბუღალტრული გატარებები

 • მივლინების ხარჯის ანაზღაურება , ბუღალტრული გატარებები

 • მოკლევადიანი სესხის მიღება საპროცენტო ხარჯი, ბუღალტრული გატარებები

 • ოფისის გაზის ხარჯი,  ბუღალტრული გატარებები

 • ოფისის ელექტრო ენერგიის ხარჯი,  ბუღალტრული გატარებები

 • ოფისის სასმელი წყლის ხარჯი,  ბუღალტრული გატარებები

 • უვადოთ ნაყიდი პროგრამის ამორტიზაცია , ბუღალტრული გატარებები

 • უზრუნველყოფის საგარანტიო დეპოზიტი, ბუღალტრული გატარებები

 • ფასდაკლება გაყიდულ საქონელზე დღგ-ის ჩათვლით,  ბუღალტრული გატარებები

 • გრძელვადიანი თამასუქი ფულის სანაცვლოდ , ბუღალტრული გატარებები

 • გრძელვადიანი ინვესტიციები დებიტორული მოთხოვნიდან , ბუღალტრული გატარებები

 • გრძელვადიანი სესხის გაცემა საპროცენტო შემოსავალი,  ბუღალტრული გატარებები

 • დოლარის სალაროში მოხდა 100 დოლარის კონვერტაცია და გადატანა ლარის სალაროში,  ბუღალტრული გატარებები

 • ზარალი წლის დახურვა,  ბუღალტრული გატარებები

 • იჯარით აღებული ფართის გარემონტება,  ბუღალტრული გატარებები

 • კომპანიის წლის მოგებით გაყიდვა, ბუღალტრული გატარებები

 • მიწის გადასახადი დარიცხვა, ბუღალტრული გატარებები

 • მოკლევადიანი თამასუქი ფულის სანაცვლოდ,  ბუღალტრული გატარებები

 • მოკლევადიანი სესხის გაცემა საპროცენტო შემოსავალი, ბუღალტრული გატარებები

 • ორ ეტაპიანი წარმოება , ბუღალტრული გატარება

 • პარტნიორი კომპანიის მიერ შემოტანილი კაპიტალი, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროდან ბანკში უცხოური ვალუტის გადატანა, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროში შემოვიდა მოკლევადიანი სესხი დოლარში, ბუღალტრული გატარება

 • სასაქონლო კრედიტი მოთხოვნიდან, ბუღალტრული გატარება

 • სასაქონლო-მატერიალური მარაგის კორექტირება გაზრდა, ბუღალტრული გატარება

 • სასაქონლო-მატერიალური მარაგის კორექტირება შემცირება, ბუღალტრული გატარება

 • საწესდებო კაპიტალის გამოცხადება ვალუტაში, ბუღალტრული გატარება

 • საწესდებო კაპიტალის გამოცხადება ვალუტაში, ზედმეტად შემოტანილი თანხით გაზრდა, ბუღალტრული გატარება

 • საწესდებო კაპიტალის შევსება მოთხოვნის გარეშე ლარში, ბუღალტრული გატარება

 • საწესდებო კაპიტალის შემცირება ვალდებლებით ლარში, ბუღალტრული გატარება

 • საწესდებო კაპიტალის შემცირება ვალდებლების გარეშე ლარში, ბუღალტრული გატარება

 • საწესდებო კაპიტალში წილის ცვლილება, ბუღალტრული გატარება

 • სწრაფი გადახდის აპარატების დილერი, ბუღალტრული გატარება

 • ქონების გადასახადი გარდა მიწისა დარიცხვა, ბუღალტრული გატარება

 • შვილობილი კომპანიისგან მისაღები დივიდენდების დარიცხვა, გადახდა, ბუღალტრული გატარება

 • წარმოების გაზის ხარჯი, ბუღალტრული გატარება

 • წარმოების დანადგარების ცვეთა , ბუღალტრული გატარება

 • წარმოების ელექტრო ენერგიის ხარჯი, ბუღალტრული გატარება

 • წარმოების წყლის ხარჯი, ბუღალტრული გატარება

 • ავანსის მოთხოვნით გადახურვა, ბუღალტრული გატარება

 • ამორტიზაციის დარიცხვა წრფივი მეთოდით ოფისის აღჭურვილობაზე, ბუღალტრული გატარება

 • ანგარიშვალდებულმა პირმა გადაიხადა კომპანიის დავალიანება, ბუღალტრული გატარება

 • ანგარიშვალდებულმა პირმა გადასცა თანხა მეორე ანგარიშვალდებულ პირს, ბუღალტრული გატარება

 • აუდიტორული მომსახურების ხარჯი დღგ-ის ჩათვლით , ბუღალტრული გატარება

 • აქციზით დასაბეგრი მიწოდება, ბუღალტრული გატარება

 • ბანკში დარიცხული საპროცენტო შემოსავალი, ბუღალტრული გატარება

 • ბარტერი, ბუღალტრული გატარება

 • განაცემი სამეთვალყურეო ორგანოს წევრის მიმართ, ბუღალტრული გატარება

 • დაზღვევის ხარჯი გატარება, ბუღალტრული გატარება

 • დღგ-ის ყოველთვიური გადახურვა, ბუღალტრული გატარება

 • თანამშრომელმა საწარმოდან გაიტანა თანხა საქვეანგარიშოდ, ბუღალტრული გატარება

 • ინტერნეტ ბანკის ხარჯი, ბუღალტრული გატარება

 • ინტერნეტის ხარჯის დარიცხვა დღგ-ის ჩათვლით, ბუღალტრული გატარება

 • იჯარით გაცემული საოფისე ფართის რემონტი , ბუღალტრული გატარება

 • კომპანიის მიერ შვილობილი კომპანიის დაფუძნება, ბუღალტრული გატარება

 • კომპიუტერის რემონტის ხარჯი დღგ-ის ჩათვლით, ბუღალტრული გატარება

 • კომპიუტერის შეძენა აწყობა, ძირითადი საშუალებების გაერთიანება, ბუღალტრული გატარება

 • კონვერტაცია ანგარიშვალდებული პირი, ბუღალტრული გატარება

 • მარტივი ხელფასის ხარჯი მხოლოდ საშემოსავლოს დარიცხვა, ბუღალტრული გატარება

 • მიწის შეძენა, ბუღალტრული გატარება

 • მობილური ოპერატორის მომსახურების ხარჯი დღგ-ის ჩათვლით, ბუღალტრული გატარება

 • მოთხოვნის ბანკით დაფარვა, ბუღალტრული გატარება

 • მოთხოვნის საეჭვო მოთხოვნაზე გადატანა, ბუღალტრული გატარება

 • მოთხოვნის ჩანაცვლება სხვა მოთხოვნით , ბუღალტრული გატარება

 • მომსახურების გაწევა, ბუღალტრული გატარება

 • მომსახურების გაწევა შვილობილ კომპანიაზე, ბუღალტრული გატარება

 • მომწოდებელზე გადახდილი ავანსის გადახურვა ვალდებულებასთან , ბუღალტრული გატარება

 • ოფისის იჯარის დარიცხვა გადახდა დღგ-ით ვარიანტი 1, ბუღალტრული გატარება

 • ოფისის იჯარის დარიცხვა გადახდა დღგ-ით ვარიანტი 2, ბუღალტრული გატარება

 • ოფისის მშენებლობა, ბუღალტრული გატარება

 • ოფისის რემონტის ხარჯი საკუთარი მასალებით, ბუღალტრული გატარება

 • პარტნიორზე, შვილობილ კომპანიაზე გაცემული სესხი, ბუღალტრული გატარება

 • საბანკო ანგარიშის აფასება წლის ბოლოს, ბუღალტრული გატარება

 • საბანკო ანგარიშის გახსნის ხარჯი, ბუღალტრული გატარება

 • საბანკო ანგარიშის ჩამოფასება წლის ბოლოს , ბუღალტრული გატარება

 • საბანკო გარანტია დროებით გაყინული ფულადი სახსრები, ბუღალტრული გატარება

 • საგარანტიო ანგარიში უცხოელი მომწოდებლის მოთხოვნით, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროდან თანხის გატანა ანგარშივალდებული პირის მიერ, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროდან სალაროში თანხის გადატანა, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროში დამფუძნებელმა შემოიტანა საწესდები კაპიტალი, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროში მყიდველმა შემოიტანა ავანსი, ბუღალტრული გატარება

 • სალაროში მყიდველმა შემოიტანა დავალიანება, ბუღალტრული გატარება

 • საოფისე ინვენტარის შეძენა დღგ-ის ჩათვლით ვარიანტი 1, ბუღალტრული გატარება

 • საოფისე ინვენტარის შეძენა დღგ-ის ჩათვლით ვარიანტი 2, ბუღალტრული გატარება

 • სარემონტო ხარჯები გადატანა ოფისის თვითღირებულებაში , ბუღალტრული გატარება

 • სატელეფონო ხარჯი დღგ-ის ჩათვლით, ბუღალტრული გატარება

 • საქონლის განბაჟება, ბუღალტრული გატარება

 • საქონლის გაყიდვა დღგ-ის ჩათვლით, ბუღალტრული გატარება

 • საქონლის გაყიდვა პოსტერმინალით, ბუღალტრული გატარება

 • საქონლის დაშლა ნაწილებად, ბუღალტრული გატარება

 • საქონლის შესაძენად გადახდილი ავანსი, ბუღალტრული გატარება

 • საქონლის ჩამოწერის გატარება, ბუღალტრული გატარება

 • საწარმოს ფასიანი ქაღალდების შეძენა, ბუღალტრული გატარება

 • სახაზინო ვალდებულებების შეძენა, ბუღალტრული გატარება

 • სახაზინო ობლიგაციების შეძენა, ბუღალტრული გატარება

 • სხვა კომპანიის მიერ ჩატარებული რემონტის ხარჯი დღგ-ის ჩათვლით, ბუღალტრული გატარება

 • შენობაზე დამაგრებული მიწის გამოყოფა საერთო ფართიდან, ბუღალტრული გატარება

 • შეცდომით ჩარიცხული თანხის უკან დაბრუნება, ბუღალტრული გატარება

 • ძირითადი საშუალებების გაყიდვა, ბუღალტრული გატარება

 • წყლის არხის მშენებლობა , ბუღალტრული გატარება

 • ხელფასი + საშემოსავლო + დაზღვევა საკუთარი ხარჯით + დაზღვევა კომპანიის ხარჯზე, ბუღალტრული გატარება