ბიუჯეტის ფორმა ExcelExcel-ის ფაილის მეშვეობით შესაძლებელია ბიზნეს პროცესის წინასწარი დაგეგმვა და მისი შესრულების კონტროლი.

ბიუჯეტის დაგეგმვის ფორმა, პირველ სვეტად მოიცავს შემოსავლების და ხარჯების სასურველი მოცულობების წინასწარ განსაზღვრას, თითოეული თვის მიხედვით. ფაილის ზედა ნაწილში ჯამდება ცალკე თვის და ცალკე წლის მოსალოდნელი მოგება ან ზარალი. ფორმის მეორე სვეტი ეხება დაგეგმილი შემოსავლების და ხარჯების რეალურ შესრულებას. ყველა გადახრა გეგმას და რეალობას შორის აისახება ფორმის მესამე სვეტში.

თვის სვეტის თავზე წარმოდგენილი სამი შედეგი გიჩვენებთ: 1) გეგმურ მოგება/ზარალს თვის და წლის ჭრილში 2) ფაქტობრივ მოგება/ზარალს თვის და წლის ჭრილში 3) გადახრას გეგმურ და რეალურ მოგება/ ზარალს შორის თვის და წლის ჭრილში . სხვაობის სვეტი ცალკე წარმოადგენს შემოსავლების და ხარჯების სხვაობის მიზეზებს.

ესეთი ტიპის მიდგომა გაგიადვილებთ დროულად აღმოაჩინოთ დადებითი ან უარყოფითი მოვლენები თქვენ საქმეში. რეალურად მოახდინოთ შემოსავლების და ხარჯების დაგეგმვა. ამოცანის მიზანია შეამციროთ წითელი ფერის ინდიკატორების რაოდენობა ყოველ მომდევნო თვეში.

 სადემონსტრაციო PDF  ფაილის გადმოწერა