საწყობის პროგრამა Excel-ში

ექსელში ავსებთ ჩვეულებრივ ცხრილს, არ გჭირდებათ დამატებითი ფანჯრების გახსნა და ზედმეტი მანიპულაციები, ავტომატურად ითვლება საქონლის ნაშთები, დავალიანება/ვალდებულება მომწოდებლებთან და მყიდველებთან, მოგება/ზარალი საქონლის მიხედვით. შეძენამდე ყურადღებით გაეცანით ქვედა სურათზე მოცემულ ფუნქციურ სქემას და ვიდეოს.