საწყობის პროგრამა Excel-ში

Excel 2016, საქონლის ნაშთები, მოძრაობა, დებიტორულ კრედიტორული დავალიანება, მოგება-ზარალი მარტივად.