∞ მუხლი 137. შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა საკასო მეთოდით / Article 137 - Accounting for income and expenses under a cash method

აღრიცხვის საკასო მეთოდის გამოყენებისას გადასახადის გადამხდელმა:

ა) შემოსავლები უნდა აღრიცხოს მათი მიღების ან გამოყენებისა და განკარგვის უფლების მოპოვების მომენტიდან;

ბ) ხარჯები უნდა გამოქვითოს განაღდების შემდეგ (აღნიშნული არ ეხება ამ კოდექსის 111-ე მუხლით გათვალისწინებულ ამორტიზაციას დაქვემდებარებულ ძირითად საშუალებებს).

In using a cash method of accounting, a taxpayer shall:

a) account for income upon obtaining the right to receive it or use and administer it;

b) deduct expenses after payment (this does not apply to fixed assets subject to depreciation under Article 111 of this Code).