– მუხლი 108. უიმედო ვალების გამოქვითვა / Article 108 - Deduction of bad debts

1. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, გამოქვითოს რეალიზებულ საქონელთან და მომსახურებასთან დაკავშირებული უიმედო ვალები, რომელთა მიხედვით მისაღები შემოსავლები წინა საანგარიშო პერიოდებში შეტანილი იყო ეკონომიკური საქმიანობით მიღებულ ერთობლივ შემოსავალში.

2. უიმედო ვალების გამოქვითვა დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დავალიანება ჩამოწერილია და ასახულია გადასახადის გადამხდელის საბუღალტრო ანგარიშგებაში.

1. A taxpayer may deduct bad debts related to goods and service sold, where receivable income in previous reporting periods was included in the gross income received from the economic activity.

2. Bad debts may be deducted only if tax arrears have been written off and recorded in the taxpayer's financial statements.