¼ მუხლი 079. გადასახადის გადამხდელი / Article 79 - Taxpayers

საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელია:

ა) რეზიდენტი ფიზიკური პირი;

ბ) არარეზიდენტი ფიზიკური პირი, რომელიც შემოსავალს იღებს საქართველოში არსებული წყაროდან.

An Income tax payer shall be:

a) a resident natural person;

b) a non-resident natural person earning income from a Georgian source.