& მუხლი 052. უფლებამოსილების დელეგირება / Article 52 - Delegation of authority

საგადასახადო ორგანოს უფროსს შეუძლია ნებისმიერ თანამშრომელს მიანიჭოს კონკრეტული უფლებამოსილება. აღნიშნულ პირს ეკრძალება მისთვის დელეგირებული უფლებამოსილების სხვა პირისათვის გადაცემა.

The head of a tax authority may grant specific authority to any employee. The employee may not transfer the authority delegated to him/her to another person.