☼ მუხლი 048. საქართველოს საგადასახადო ორგანოები / Article 48 - Georgian tax authorities

1. საქართველოს საგადასახადო ორგანოები არიან შემოსავლების სამსახური და მის შემადგენლობაში შემავალი, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული სტრუქტურული ერთეულები.

2. შემოსავლების სამსახური არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი, სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და რომელსაც შესაძლებელია ჰქონდეს ერთი ან რამდენიმე ადგილსამყოფელი.

3. საქართველოში საგადასახადო კონტროლს ახორციელებენ საქართველოს საგადასახადო ორგანოები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ კოდექსით ასეთი უფლებამოსილება მინიჭებული აქვს სხვა ორგანოებს . საგადასახადო კონტროლს ასევე ახორციელებს სხვა პირი , საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილებით , ამ კოდექსის 49-ე მუხლის მე-6 ნაწილის საფუძველზე.

1. Georgian tax authorities shall be the Revenues Service and its structural units as determined by the Minister for Finance of Georgia.

2. The Revenue Service is a legal entity under public law within the Ministry of Finance of Georgia exercising public control. The Revenue Service exercises its powers across the whole territory of Georgia and may have offices in one or several locations.

3. Georgian tax authorities shall exercise tax control in Georgia, except where such power is granted under this Code to another authority.

N3581-IIს გამოქვეყნების თარიღი 15/05/2015

3. საქართველოში საგადასახადო კონტროლს ახორციელებენ საქართველოს საგადასახადო ორგანოები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ კოდექსით ასეთი უფლებამოსილება სხვა ორგანოს აქვს მინიჭებული.