საბუღალტრო მომსახურება

ბიზნესის ინტერესების დაცვა, საგადასახადო და ფინანასურ საკითხებში. აუდიტორი კახაბერ ომიაძე, 19 წლიანი მუშაობის გამოცდილება ფინანასურ სექტორში. სამუშაო სქემა მოიცავს კომპანიასთან თანამშრომლობის შემდეგ სახეებს:

1) კომპანიის ბუღალტერიის, ფინანასური ანგარიშგების სრული წარმოება, ყველა პასუხისმგებლობის თანაბარი გაზიარებით.

2) კომპანიის კოორდინაცია, რათა მან საკუთარი კადრების მეშვეობით მოაწესრიგოს აღრიცხვა, ფინანასური ანგარიშგება, გაასწოროს ხარვეზები ხელშეკრულებებში, დაბეგვრის პრინციპებში, ბუღალტრულ ტრანზაქციებში ან სხვა.

3) კომპანიის კონკრეტული ფინანასური თუ საგადასახადო პრობლემის შესწავლა და სწორი მიმართულების განსაზღვრა.

4) სრული ან ნაწილობრივი დახმარება საგადასახადო დავაში.

Защита бизнес интересов в налоговых и финансовых вопросах в Грузии. Аудитор Кахабер Омиадзе, 19 лет опыта в финансовом секторе. Рабочая схема включает в себя следующие виды сотрудничества с компаниями:

1) Полная производства бухгалтерского учета, финансовой отчетности, с разделением всей ответственности.

2) Координация кадров компании по регулированию бухгалтерского учета, финансовой отчетности, ошибок в договорах, принципах налогообложения, ошибки в бухгалтерских проводках и т. Д.

3) Изучить конкретные финансовые или налоговые проблемы компании и определить правильное направление.

4) Полная или частичная помощь в налоговых спорах.

Protection of business interests’ in tax and financial issues in Georgia. Auditor Kakhaber Omiadze, 19 years of experience in the financial sector. Working scheme includes the following types of cooperation with companies:

1) full production accounting, financial reporting, with the Division of responsibility.

2) coordination of personnel management company for accounting, financial reporting, errors in contracts, taxation, accounting errors in transactions, etc.

3) Examine specific financial or fiscal problems the company and determine the correct direction.

4) full or partial assistance in tax disputes.