საბუღალტრო მომსახურება

ბუღალტრული მომსახურება - ბუღალტერიის წარმოება დისტანციურად.

აუდიტორული მომსახურება.

კონსულტაცია საგადასახადო საკითხებში.

გადასახადების ოპტიმიზაცია.

------------------------------------------------------------------

Бухгалтерский учет - Бухгалтерский учет дистанционно.

Аудиторские услуги.

Налоговое консультирование.

Оптимизация налогов.

-----------------------------------------------------------------

Accounting - Remote accounting.

Audit services.

Tax advice.

Tax optimization.