მშენებლობის ბუღალტერია

გასაყიდად განკუთვნილი მშენებლობის ბუღალტრული გატარებები ,

ხშირად დაშვებული შეცდომები მშენებლის და მიწის მესაკუთრის მხრიდან , აღრიცხვის პრინციპები.

მოცულობა 6 გვერდი.

განკუთვნილია მხოლოდ შემძენი პირის პირადი მოხმარებისთვის , გავრცელების ან გაყიდვის უფლების გარეშე.

https://buy.paddle.com/product/575430