საწესდებო კაპიტალის შემცირება ვალდებლების გარეშე ლარში, ბუღალტრული გატარებები