საწესდებო კაპიტალის გამოცხადება ვალუტაში, ბუღალტრული გატარებები

წესდებით საწესდებო კაპიტალი განისაზღვრა 01/08/2019 250 ლარის ოდენობით

კურსი 2.5.

შევსება მოხდა 260 ლარის მე-2 დღეს .

ზედმეტი თანხა ა) უნდა დაბრუნდეს , ბ) შეიცვალოს საწესდებო კაპიტალი.

ა) დაბრუნება

ბ) საწესდებო კაპიტალის გაზრდა