კომპანიის მიერ შვილობილი კომპანიის შეძენა, ბუღალტრული გატარებები

კომპანიის შეძენა შემძენისათვის წარმოდგენს აქტივს ხოლო შვილობილი კომპანიისთვის მისი მესაკუთრე წარმოდგენს დამფუძნებელს და აისახება საწესდებო კაპიტალში

კომპანიამ 1000 0000 ლარად შეიძინა საწარმო, რომლის საწესდებო კაპიტალი შეძენისას განსაზღვრული იყო 100 000 ლარით. კონსოლიდირებული ბალანსის შედგენისას საწესდებო კაპიტალი შვილობილთან გადაიხურება შემძენ კომპანიის აქტივთან ხოლო სხვაობა აისახება გუდვილში

შემძენი კომპანიის ბუღალტრული გატარებები: