შენობის, ნაგებობის შეძენა, ბუღალტრული გატარებები

შინაარსი

დებეტი

კრედიტი

თანხა

კურსი

რაოდენობა

შენობის შეძენა

2130 აქტ შენობები Buildings

3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

1 000 000 ₾თანხის გადახდა

3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

1210 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)

1 000 000 ₾