სესხის მიღება, ბუღალტრული გატარებები

შინაარსი

დებეტი

კრედიტი

თანხა

კურსი

რაოდენობა

სესხის ძირის მიღება

1210 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)

3210 პას მოკლევადიანი სესხები Short-term loans

1 000 000 ₾