სესხის გაცემა, ბუღალტრული გატარებები

შინაარსი

დებეტი

კრედიტი

თანხა

კურსი

რაოდენობა

სესხის ძირის გაცემა

1450 აქტ მოთხ.პარტნიორებზე გაცემული სესხიდან Acc. receivable-partn. on the loans issu

1210 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)

1 000 000 ₾