საწესდებო კაპიტალში წილის ცვლილება, ბუღალტრული გატარებები

შინაარსი

დებეტი

კრედიტი

თანხა

კურსი

რაოდენობა

წილის ცვლილება

5150 1 პას საწესდებო კაპიტალი შპს-ში Subscription to stock (shares)

5150 2 პას საწესდებო კაპიტალი შპს-ში Subscription to stock (shares)

100 ₾