საწესდებო კაპიტალში წილის ცვლილება, ბუღალტრული გატარებები

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი სამმა დამფუძნებელმა შეავსო 1- 100 000 ლარი , 200 000 ლარი , 700 000 ლარი, წილობრივად 1 - ფლობს 10%, 2 - 20%, 3 - 70%

მე-3 დამფუძნებელმა პირველს მიჰყიდა 100 000 ლარიანი წილი 200 000 ლარად.

წილების გაყიდვა კომპანიას ეხება მხოლოდ საწესდებო კაპიტალის ცვლილებაში , შესაბამისად 200 000 ლარად წილის გაყიდვა კომპანიის ბალანსზე არ აისახება.

ბუღალტრული გატარებები: