საწესდებო კაპიტალის შემცირება ვალდებლებით ლარში, ბუღალტრული გატარებები

შინაარსი

დებეტი

კრედიტი

თანხა

კურსი

რაოდენობა

საწესდებო კაპიტალის შემცირება

5150 1 პას საწესდებო კაპიტალი შპს-ში Subscription to stock (shares)

3190 პას სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები Other short-term payables

100 ₾