საწესდებო კაპიტალის შემცირება ვალდებლებით ლარში, ბუღალტრული გატარებები