საწესდებო კაპიტალის შევსება მოთხოვნის გარეშე ლარში, ბუღალტრული გატარებები

შინაარსი

დებეტი

კრედიტი

თანხა

კურსი

რაოდენობა

საწესდებო კაპიტალის შევსება მარტივად მოთხოვნის გარეშე

1210 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)

5150 1 პას საწესდებო კაპიტალი შპს-ში Subscription to stock (shares)

100 ₾