საწესდებო კაპიტალის შევსება მოთხოვნის გარეშე ლარში, ბუღალტრული გატარებები