საწესდებო კაპიტალის მოთხოვნით გამოცხადება ლარში, ბუღალტრული გატარებები