საწესდებო კაპიტალის გამოცხადება ვალუტაში, ბუღალტრული გატარებები

შინაარსი

დებეტი

კრედიტი

თანხა

კურსი

რაოდენობა

საწესდებო კაპიტალის გაზრდა დოლარში

1460 აქტ კაპიტ.შევს.პარტნ.გრძელვ.მოთხ.მიმდ.ნაწილი Payments receiv. from partn. for subscri

5150 1 პას საწესდებო კაპიტალი შპს-ში Subscription to stock (shares)

$ 100 000

3.0000