საწესდებო კაპიტალის გამოცხადება ვალუტაში, ბუღალტრული გატარებები

ბ) საწესდებო კაპიტალის გაზრდა