საქონლის შეძენა დღგ-ით, ბუღალტრული გატარებები

შინაარსი

დებეტი

კრედიტი

თანხა

კურსი

რაოდენობა

საქონლის შეძენა დღგ-ის გარეშე

1610 1 ვაშლი აქტ საქონელი Merchandise inventory

3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

100 ₾


2 ცალი

საქონლის დღგ-ის მიღება

3340 აქტ გადახდილი დღგ VAT recoverable (paid)

3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

18 ₾ვალდებულების დაფარვა

3110 პას მოწ.და მომსახ.წარმოქმნილი ვალდებულებები Accounts payable - trade

1210 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)

118 ₾