სალაროს ოპერაციები, საბუღალტრო გატარებები

შინაარსი

დებეტი

კრედიტი

თანხა

კურსი

რაოდენობა

სალაროში თანხის შემოტანა ბანკიდან

1110 აქტ ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency

1210 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)

100 ₾ბანკში სალაროდან თანხის შეტანა

1210 აქტ ეროვნული ვალუტა რეზიდენტ ბანკში Bank - national currency (resident banks)

1110 აქტ ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში Cash on hand national currency

100 ₾