საგარანტიო ხარჯი ვალდებულების გარეშე, საბუღალტრო გატარება