საგარანტიო ვალდებლების დარიცხვა, საბუღალტრო გატარება