მოკლევადიანი სესხის მიღება საპროცენტო ხარჯი, საბუღალტრო გატარება