კონვერტაცია ბანკი, ბუღალტრული გატარებები

ფაილი დაგეხმარებათ

კონვერტაციის შედეგების დათვლაში + გიჩვენებთ გატარებებს

https://pay.paddle.com/checkout/566430
ბუღალტრული გატარებების მაგალითები, წლის შედეგების დახურვა, მოგება/ზარალის ანგარიშებზე გადაადგილება, დივიდენდის დარიცხვა გაცემა.

ბუღალტრული გატარებების მაგალითები, წლის შედეგების დახურვა, მოგება/ზარალის ანგარიშებზე გადაადგილება, დივიდენდის დარიცხვა გაცემა.