თვითღირებულების დათვლა იმპორტის დროს, ბუღალტრული გატარებები