თვითღირებულების გაზრდა, ბუღალტრული გატარებები

მოკლე ბუღალტრული გატარებები (საფუძველში მიუთითეთ რა ხარჯი შედის თვითღირებულებაში) :

სრული ბუღალტრული გატარებები, ხარჯები რომლებიც ზრდის ძირითადი საშუალების თვითღირებულებას.