მოგება/ზარალის ფორმა, ანგარიში სრული სრული შემოსავლის შესახებ, Cash Flow ფორმა

მონაცემების ავტომატური დაჯგუფება ორისის არქივიდან.

მოგება ზარალი შემოსავლების და ხარჯების მიხედვით.

მოგება ზარალი კონტრაგენტების მიხედვით

ფულადი სახსრების მოძრაობის ისტორია კონტრაგენტების მიხედვით.

ადვილად გასაგები Excel-ის ფორმატი დროის ნებისმიერი დიაპაზონისთვის.

მაგალითში დამუშავებულია 94 501 ბუღალტრული გატარება.

https://nifsw-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/m19707_mc365vip_com/EbesRtsnHw1MkqM8RzFatosB46TJhc595XRtT3fLi63OWQ?e=YbR2IC