კანონი ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ