ამოცანა #1


12345=54321 ჩანაწერს ჩაამატეთ ხუთი ნიშანი "+" ისე, რომ ტოლობა არ დაირღვეს

სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი: 🌎💨📑