ამოცანა #4


2 5 11 23 ? 95

სწორი პასუხის ჰეშ-შედეგი: 🙇🎴🐄