საბუღალტრო მომსახურება

აუდიტი, საგადასახადო დავები, კონსულტაცია

ბუღალტრული მომსახურება - პირველადი დოკუმენტების მომზადება, საბანკო ოპერაციები საბუღალტრო გატარებები, ანგარიშგების მომზადება, გადასახადების ოპტიმიზაცია, საგადასახადო დეკლარირება, კონსულტაცია საგადასახადო და ფინანასურ საკითხებზე.

აუდიტი - გასული პერიოდის პირველადი დოკუმენტების შემოწმება, საბუღალტრო ტრანზაქციების მოწესრიგება, საგადასახადო დეკლარაციების გასწორება, საგადასახადო რისკების წარმოჩენა, გასწორება.

კონსულტაცია - გადასახადების შემცირების, ფინანსური სტრუქტურის გაუმჯობესება.

ტელ: +995 595 904 901

info@forms.ge

საბუღალტრო მომსახურება, აუდიტი, საგადასახადო დავები, კონსულტაცია