გადასახადების შემცირება

გადასახადების შემცირების სერვისი გულისხმობს კანონის ფარგლებში გადასახადების მინიმუმადე დაყვანას, შესაბამისი პროცენტული გასამრჯელოს სანაცვლოდ. გადასახადების შემცირება არ მოიცავს მხოლოდ კონსულტაციას, პასუხისმგებლობა ვრცელდება საგადასახადო შემოწმების ჩათვლით. კლიენტის მხრიდან აუცილებელია ყველა ინსტრუქციის მკაცრი დაცვა რაიმე ცვლილების და ინტერპრეტაციების გარეშე.

რაც უფრო რთულია საქმიანობის სფერო მით უფრო საინტერესოა გადასახადების ოპტიმიზაცია.

ტელ: +995 595 904 901

info@forms.ge