საპენსიო შენატანების მიხედვით ხელფასის და გადასახადების გამოთვლა

კალკულატორი წარმოადგენს რედაქტირებად PDF ფაილს, სადაც შეგიძლიათ გამოთვალოთ დარიცხული ხელფასის მიხედვით საპენსიო შენატანები, საშემოსავლო, ხელზე გასაცემი თანხა, ან პირიქით ხელზე გასაცემი თანხის მიხედვით მიიღოთ დარიცხული ხელფასის და გადასახადების ოდენობა.

https://pay.paddle.com/checkout/549742