ინვოისის ფორმა

ინვოისის ექსელის გადამყვანი ფორმა + მიღება-ჩაბარების აქტი

მონაცემები ივსება დოლარის ინვოისიდან და ავტომატურად გარდაიქმნება ლარში სხვადასხვა წყობის ინვოისის და მიღება-ჩაბარების ფორმებში. იხილეთ მაგალითი.

https://buy.paddle.com/product/577901