არარეზიდენტის გადასახადის გამოთვლა გადახდის წყაროსთან

არარეზიდენტის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან Excel-ის მეშვეობით , საჭიროა მიუთითოთ ქვეყანა , გადახდილი თანხა და კურსი , ავტომატურად გამოთვლის გადასახადს არჩეული ქვეყნის მიხედვით. გამოიყენება საგადასახადო კოდექსის 134-ე მუხლის მიზნებისთვის - "არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან" .