ფორმები, კალკულაციები

CV ფორმა

საქონლის თვითღირებულების გამოთვლა

საწყობის პროგრამა Excel-ში

არარეზიდენტის გადასახადის გამოთვლა გადახდის წყაროსთან

ბიუჯეტის ფორმა

შრომითი ხელშეკრულების ფორმა

ხელფასის გამოთვლა

ბიუჯეტის ფორმა

იჯარის ხელშეკრულების ფორმა

ინვოისის ფორმა

მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმა

მივლინების ბრძანება

მინდობილობის ფორმა

მომსახურების ხელშეკრულება , ფორმა

საწვავის საგზურის ფორმა

საქონლის თვითღირებულების გამოთვლა

ხელფასის ცნობა , ფორმა

სალაროს ფორმები

მიღებული ავანსის, დღგ-ით დაბეგვრა

შესყიდვის აქტის ფორმა

კონვერტაციის გატარება - საბუღალტრო გატარებები Excel

ქონების გადასახადის დარიცხვა

სერტიფიკატის ფორმა

საპენსიო შენატანების მიხედვით ხელფასის და გადასახადების გამოთვლა

ძირითად საშუალებებზე ამორტიზაციის დარიცხვა - საბუღალტრო გატარებები

დიპლომის ფორმა

სიგელის ფორმა