ფორმები, კალკულაციები

შრომითი ხელშეკრულების ფორმა

არარეზიდენტის გადასახადის გამოთვლა გადახდის წყაროსთან

ხელფასის გამოთვლა

იჯარის ხელშეკრულების ფორმა

ბიუჯეტის ფორმა

მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმა

ინვოისის ფორმა

მინდობილობის ფორმა

მივლინების ბრძანების ფორმა

ხელფასის ცნობა , ფორმა

საწვავის საგზურის ფორმა

სიგელის ფორმა

დიპლომის ფორმა

ძირითად საშუალებებზე ამორტიზაციის დარიცხვა - საბუღალტრო გატარებები

საპენსიო შენატანების მიხედვით ხელფასის და გადასახადების გამოთვლა

სერტიფიკატის ფორმა

კონვერტაციის გატარება - საბუღალტრო გატარებები Excel

შესყიდვის აქტის ფორმა

მიღებული ავანსის, დღგ-ით დაბეგვრა

სალაროს ფორმები

მომსახურების ხელშეკრულების ფორმა