შრომითი ხელშეკრულების ფორმა მაკროსი, ორის ბუღალტერია მე-7 ვერსია

შრომითი ხელშეკრულება (1).pdf