მიღება-ჩაბარების ფორმა მაკროსი, ორის ბუღალტერია მე-7 ვერსია

მენეჯერული ოპერაციები, მიწოდების ოპერაციები, სიიდან არჩევის შემდეგ ავტომატურად იქმნება მიღება-ჩაბარების აქტი, ინვოისი

მიღება-ჩაბარების აქტი.pdf